• ЈПД

#111: Рачунарска игра са математичком тематиком

Опште информације

 • Наставник:
  Миклош Ковач
 • Назив школе:
  Електротехничка школа Михајло Пупин, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  ТМ4
 • Број ђака:
  13
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Nastava na daljinu.ppt


Циљ и исходи наставе

По завршетку часа ученик ће бити у стању да решава проблеме применом интегралног рачуна, конкретно да израчуна запремину обртног тела помоћу одређеног интеграла.


Детаљан опис

Пратећи моје ученике три пуне године, имајући у виду њихова интересовања и математичко знање, прилагодио сам наставну јединицу њима. У уводном делу сам подсетио ученике како се решава одређени интеграл помоћу Њутн-Лајбницове формуле. У разради дао сам им решене примере примене интегралног рачуна са детаљним објашњењима, а као закључак резиме и домаћи задатак са кратким упутством за решавање и решења за проверу.
Искористивши највећу љубав ученика - видео игре, у оквиру пројектне наставе креирали смо и ми једну рачунарску игру, са математичком тематиком. Циљ ми је био да тимски рад и креативност ученика ставим у први план, знајући да ће ученици бити мотивисани.
Када је проглашена пандемија, искористио сам окружење игре као платформу за наставу на даљину тако што сам имплементирао мој час у игру у којој смо створили нашу школу Весели логаритам где сам наставну јединицу и поставио, као и Математичку теретану - нашу малу збирку решених задатака.
На тај начин ученици су, у окружењу у чијем стварању су сами учествовали, могли да прате наставу на јединствен начин у земљи, а можда и у свету.


Платформе и опрема

Користио сам свој рачунар и онлајн платформу Google classroom.


Дигитални алати

Користио сам алат RPG Maker VX Ace Lite који је бесплатан и у којем је наша игра креирана. За израду часа користио сам Microsoft Word, а за графичку обраду пре имплементације у RPG Maker VX Ace Lite користио сам Photoshop CS6.


Литература

Др Милутин Обрадовић и Др Душан Георгијевић - Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе
Мр Вене Т Богославов - Збирка решених задатака IV
Проф. Мирјана Анђелковић - Математика за IV разред средње школе са збирком урађених задатака


Самопроцена часа

Самопроцену сам спровео преко Вибер групе одељења где комуницирамо свакодневно.


Оцена ученика

Ученици су били одушевљени са изведбом часа, јер окружење у којој је час изведен је суштина њиховог интересовања.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колеге су сматрале идеју интересантним, поготово колеге које предају предмете сродне информационим технологијама.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност приликом реализације се огледа у томе што сам са ученицима у оквиру пројектне наставе раније креирао окружење у које сам имплементирао час. Због тога могао сам се посветити прилагођавању самог часа новонасталој ситуацији. Потешкоћа нисам имао.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици нису имали потешкоћа, сви су технички опремљени за праћење оваквог вида наставе.