• ЈПД

#112: Изучавање елипсе, хиперболе и параболе помоћу различитих софтверских решења

Опште информације

 • Наставник:
  Радослав Божић
 • Назив школе:
  Гимназија Светозар Марковић, Нови Сад
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  III-9
 • Број ђака:
  34
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Комбиновани - фронтални, индивидуални и/или групни

Циљ и исходи наставе

Циљ наставе је био упознавање ученика са појмовима елипсе, хиперболе и параболе, њиховим једначинама, елементима и особинама, као и оспособљавање ученика за њихову примену.
Очекивано је да ће, након реализације ове наставне теме, ученици бити у стању да дефинишу изучаване појмове, да изведу, запишу и примене одговарајуће једначине, да наведу и примене особине ових појмова, како у задацима различитих нивоа тежине, тако и у примерима из других научних дисциплина и свакодневног живота.


Детаљан опис

Током реализације наставе, ученици су упознати са појмовима, настанком, елементима, једначинама и особинама елипсе, хиперболе и параболе, након чега су, кроз истраживачки задатак, самостално изучавали могућности њихове примене. Сви часови су реализовани у реалном времену, а ученици су се активно укључивали у рад и учествовали, како у дискусији, тако и у решавању задатака, користећи погодности обезбеђених техничких решења.
Примењен је софтвер GeoGebra, који омогућава истовремено посматрање алгебарског и геометријског приказа објекта. Важно је динамичко својство овог софтвера, које омогућава да се мењају одређени параметри и да се прати утицај ових промена на особине посматраног објекта, што је нарочито погодно код изучавања елипсе, хиперболе и параболе, јер омогућава квалитетну визуелизацију и приближавање њихових особина ученицима.
Ученици су, кроз истраживачки задатак, показали изузетну креативност у раду.
Овакав приступ допринео је да ученици, кроз различите облике рада, у одговарајућој мери савладају градиво, али и да се заинтересују за даљи истраживачки рад, што су показали својим предлозима за реализацију активности у наредном периоду.
Поред математичких, примењени приступ је допринео развоју бројних међупредметних компетенција ученика, међу којима се истичу компетенције за сарадњу, комуникацију, рад са подацима и информацијама и дигитална компетенција, што се могло уочити приликом реализације њихове истраживачке активности, али и из самих радова које су приложили.


Платформе и опрема

Графичка табла Wacom (pen tablet)
Платформе:
Zoom (zoom.us)
GeoGebra Classroom Resources (https://www.geogebra.org/materials)
Гугл учионица (classroom.google.com)


Дигитални алати

SMART Notebook - софтвер за графичку таблу
GeoGebra - математички образовни софтвер


Литература

Ивановић, Ж., & Огњановић, С. (2016). Математика 3 – Збирка задатака и тестова за 3.
разред гимназија и техничких школа, Круг, Београд.

Кечкић, Ј. (2014). Математика са збирком задатака за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.


Самопроцена часа

Самопроцена наставе је спроведена према утврђеним Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. Узете су у обзир реакције ученика током реализације наставе, као и њихови позитивни коментари, идеје и препоруке за даљи рад.


Предности и потешкоће за наставнике

Припремање наставе на даљину је захтевало више времена, нарочито у почетку, када је било неопходно обучити ученике за коришћење одређених платформи. Други недостаци нису уочени.


Предности и потешкоће за ученике

Примењена техничка решења и наставне методе допринели су да се сви ученици активно укључе у рад. Код појединих ученика, примећено је чак и веће интересовање него што је то био случај пре реализације наставе на даљину.
Поједини ученици су имали потешкоће на почетку коришћења одређених платформи, које су, уз одговарајућу подршку наставника, веома брзо превазиђене.