• ЈПД

#114: Основни појмови теорије графова и њихова примена

Опште информације

 • Наставник:
  Небојша Варница
 • Назив школе:
  Гимназија Свети Сава, Пожега
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Пожега
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  II-4
 • Број ђака:
  22
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални

Презентација

Primene grafova.pdf


Циљ и исходи наставе

Циљ је да ученици упознају основне појмове графова и да их примене у реализацији пројекта.
Исходи: на крају недеље ученик ће бити у стању да
- креира граф на основу дате математичке дефиниције
- разликује оријентисан од неоријентисаног графа, тежински од нетежинског
- одреди степен сваког чвора и провери да ли је граф регуларан
- израчуна број чворова у регуларном графу
- искористи научено у изради пројекта


Детаљан опис

Ток: Прво смо обрадили наставну јединицу тако што је ученицима послат наставни материјал и позвани су да прочитају и постављају питања у оквиру коментара или приватних порука. Било је договорено да се одржи и онлајн конференција одељења уколико буде потребе за детаљнијим објашњењима. После читања ученици су се изјаснили да нема потребе за конференцијом. Професор је најавио да ће стечена знања ученици применити у изради пројекта. Иновативно у обради је што су знања дискретне математике повезана са знањима из историје, географије, латинског језика и математике. Наредног дана дат је пројектни задатак (сваки ученик је имао другачији текст тако да нису могли да користе чињенице које су прикупили други ученици). У циљу активнијег учешћа и подизања мотивације пројекат је имао такмичарски карактер (оцењиван је квалитет прикупених информација и начин презентације). Иновативно је то што је осим знања из самог предмета захтевао од ученика и коришћење знања из других предмета и међупредметних компетенција (компетенција за учење, дигитална компетенција, рад са подацима, решавање проблема, естетичка компетенција, одговорно учешће у демократском друштву, оријентација ка предузетништву) и што је пројекат такмичарског типа. У току рада професор је објавама додатно мотивисао ученике да се још више потруде. По завршетку ученици су имали прилику да погледају радове осталих ученика и проглашен је победник. У току рада професор је наравно одговарао на питања ученика.


Платформе и опрема

Настава се одвијала у гугл учионици одељења.


Дигитални алати

Microsoft Office - за припрему текста предавања и пројектног задатка
yEd Graph Editor - за креирање графова
Google Maps - за мапу


Литература

Wikipedia


Самопроцена часа

Самопроцена је обављена упоређивањем са претходним часовима на којима су дати стандардни задаци за вежбање. Приметно је да је већи број ученика учествовао у раду и да је квалитет радова на завидном нивоу.


Оцена ученика

Оцена ученика је видљива кроз њихове коментаре који су углавном позитивни.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Потребно је доста времена за припрему оваквог наставног материјала


Предности и потешкоће за ученике

Потребно је веће ангажовање ученика него код класичне наставе