• ЈПД

#150: Од олује, преко акције до знања-Фарадејев закон електромагнетне индукције

Опште информације

 • Наставник:
  Милена Кецман
 • Назив школе:
  Средња школа 17. септембар, Лајковац (варош)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Лајковац
 • Предмет:
  Основе електротехнике
 • Одељење:
  Прво један
 • Број ђака:
  15
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални и индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ: Стицање основних знања из области електромагнетизма; Оспособљавање ученика за практичну проверу појава и закона из области електротехнике
Исходи: -објасни Фарадејев закон електромагнетне индукције,разликује појмове електромоторне силе, и индуковане електромоторне силе
- уочава односе између електричних и магнетних појава
- наведе пример практичне примене овог закона
- самостално осмисли ланац тока дешавања при овој појави
- препозна облике енергије
- повеже механичко&


Детаљан опис

Уводни део часа: Ученицима сам у Гугл учионици поставила кратак видео, и тест који су попунили само на основу онога што су видели и могли да закључе из видеа. После решавања теста, поставила сам кратак писани текст на исту тему.
Средишњи део часа: Квиз. На основу одговора из попуњених упитника, у алату ВебВајтборд направила сам флипчарт са најчешћим одговорима, као и тачним одговорима који су још увек сакривени. Ученици долазе на таблу и почиње квиз. У току квиза, ученици се курсорима групишу на пољима са одговором за који мисле да је тачан.
Водим дискусију у причаоници и откривам поља са тачним одговорима. Прелазимо на мапу ума у истом алату. Ученици долазе на други део табле, где је делимично попуњена мапа ума. Појмове који недостају, ученици откривају заједно са наставником, водећи дискусију у причаоници. Наставник води и усмерава дискусију. Неке појмове откривају ученици, а неке наставник.
Завршни део часа: У причаоници укратко понављамо све појмове.
Упућујем ученике на тест знања у Гугл учионици и анкету о утисцима са овог часа.
Информишем их да ћу у Гугл учионицу поставити квиз и мапу ума које смо заједно направили на овом часу.


Платформе и опрема

Гугл учионица (Гугл форм)


Дигитални алати

Гугл учионица (Гугл форм)
ВебВајтборд, АктивПрезентер


Литература

Основе електротенике за први разред средње школа -Г.Мијатовић, В. Чоја, М. Тодоровић, Г. Стојковић, Г. Станојевић


Самопроцена часа

На основу анкете коју су попунили ученици.
Оно остало што бих рекла, не могу јер не може овде да стане, има у презентацији.


Оцена ученика

Опет, има у презентацији.
Већини је било занимљиво и сматрају да их је час подстакао на самостално размишљање и закључивање.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Разговор, консултације, дискусија, конструктивна критика.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност: доступност свих техничких средстава (што није увек случај у школи).
Договор о термину извођења наставе. Могућност фокусирања на сваког ученика....
Недостатак: већина алата тражи апгрејд за потпуно коришћење њихових могућности, дакле недоступност алата,посебно за објективно тестирање.


Предности и потешкоће за ученике

Проблем: Мотивација због великог броја различитих захтева који се постављају пред њих, као и коришћења различитих платформи и алата.
Предност: чини ми се да добијају више повратних информација. Више могућности за индивидаулни рад.


Коментар

Нисам убацила све линкове ка материјалима, јер су линкови већ у презентацији.