• ЈПД

#164: Наставна јединица - Две козе; Два јарца, Доситеј Обрадовић 

Опште информације

 • Наставник:
  Мирјана Боторић
 • Назив школе:
  Кирило Савић, Свештица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ивањица
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  Први разред, Издвојено одељење Осоница
 • Број ђака:
  12
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа: Оспособљавање ученика за доживљавање, разумевање и тумачење басни.
Исходи часа:
По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
- активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;
- слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања и доживљавања;
– препозна басну и разуме њено значење;
– уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;
- обликује усмену поруку служећи се одг


Детаљан опис

На почетку часа ученици гледају занимљив видео у коме се појављују пас и лисица, који сами представљају своје особине, карактеристичне за њихове ликове у баснама. На крају видеа лисица се пита шта су то басне. Тај краћи филм са животињама и шумским окружењем треба да помогну ученицима у бољем разумевању басни.
Након тога ученицима се објашњава појам басне и поука, појмови врлина и мана са примерима, најпознатији писци басни и нешто о Доситеју Обрадовићу примерено узрасту ученика.
Потом ученици треба да одслушају интерпретативно читање басни ,, Две козе и ,,Два јарца на Јутјубу. Требало би и сами да прочитају басне из Читанке или дигиталног уџбеника и проуче садржаје који се тамо налазе. Затим следи разумевање прочитаног кроз дата питања у презентацији. Ученици могу и сами да постављају питања преко Вибер групе за све што им није јасно, да дискутују уз помоћ родитеља. Следи да открију ликове басни, како се они понашају у ситуацији у којој су се нашли, које особине испољавају и ко је боље поступио у постизању свог циља. Онда би требало да уоче поруке басни, упореде понашање коза са понашањем јарчева и закључе које особине су врлине, а које мане.
Посматрају Prezi презентацију и треба да ураде домаћи задатак. На примеру цртежа басне ,,Два јарца илустровати и басну ,,Две козе у виду стрипа од четири слике, како би показали да ли су разумели след догађаја. Цртеже фотографисати и послати на увид на Google classroom.


Платформе и опрема

Лап топ, интернет, Google classroom, мобилни телефон, Вибер група,
Едука дигитал (https://knjige.e-eduka.rs/viewer/index.html?book=2540719703611089109#d07b2eaa-6c19-4c60-b129-f7710dc0ba1c)
Јутјуб:
https://www.youtube.com/watch?v=ato2QvjbMF4
https://www.youtube.com/watch?v=eKvO0Id3rhQ


Дигитални алати

То су бесплатни алати:
- Animatron за занимљив видео ,,Басне;
- Prezi за презентацију ,,Басне;
- Google classroom за дељење презентација и домаћих задатака.


Литература

Литература:
1. Мирољуб Вучковић, Методика наставе српског језика и књижевности у млађим разредима основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 1993.
2. Вук Милатовић, Методика почетног читања и писања, Београд, Учитељски факултет, 1999.
3. Приручник за српски језик за први разред основне школе, Београд, Едука, 2018.


Самопроцена часа

Наставник износи мишљења и запажања о реализованом часу, активностима и ангажовању ученика на Google classroom.


Оцена ученика

Ученици шаљу на Вибер групу један од три „смајлија”:
СРЕЋАН – све сам разумео/разумела и час ми је био занимљив;
РАВНОДУШАН – разумео/разумела сам делимично и потребно ми је додатно објашњење;
ТУЖАН – нисам разумео/разумела и час ми је био незанимљив.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Пошто су то ученици првог разреда, била им је потребна подршка и помоћ родитеља у раду у виртуелном свету и сналажењу са ИКТ -ом.


Предности и потешкоће за наставнике

За час су коришћени дигитални алати који су доступни бесплатно. Да би се реализовала настава путем видеа, потребно је додатно платити. За рад са децом млађег узраста потребна је помоћ родитеља који се и сами не сналазе добро (нису довољно компетентни, ни обучени за рад са ИКТ-ом).


Предности и потешкоће за ученике

Ученици првог разреда не могу самостално да присуствују настави на даљину без помоћи родитеља. Налози за Google classroom и Вибер групу су на име родитеља.


Коментар

Задовољна сам кратким видеом са почетка часа који сам сама осмислила и направила.