• ЈПД

#174: Држава и институције - учити од других и учити од најбољих

Опште информације

 • Наставник:
  Драгана Мишић
 • Назив школе:
  Шеста београдска гимназија, Београд (Звездара)
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Звездара
 • Предмет:
  Историја
 • Одељење:
  2/5,6,7
 • Број ђака:
  92
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је да се наставна тема обради са свих аспеката, ученицима пружи литература за рад, испуне стандарди постигнућа и обезбеди остваривање исхода (Ученици друге године немају акредитоване уџбенике ове школске године)
Исходи наставе базирају се на показивању степена овладавања историјским појмовима, процесима и догађајима новог века, показивању истраживачког рада и самосталног излагања садржаја.


Детаљан опис

Рад са ученицима гимназије на платформи www.PBworks.com практикујем већ неколико година. Реформисање наставних садржаја није пратило реформисање постојећих уџбеника. Нови наставни програм заснован на исходима требало је остварити тако да се ти исходи и остваре у пракси. Трагајући за моделом наставе који бих примењивала одлучила сам се за овај који ми је омогућавао да постављене циљеве и исходе остварим.
Кораци у настави су следећи:
1. Наставник остварује наставни програм тако што га у одређеним садржајима презентује ученицима. У редовним околностима на овај начин је омогућено да су ти садржаји доступни ученицима у сваком тренутку, а у насталој ситуацији је само настављен начин рада само са обимнијим садржајима за ученике јер су ускраћени за активна предавања на часу. Садржај је проширен елементима који се уредовној настави подразумевају и које сматрамо општепознатим.
2. Ученик је увек обавештен о теми наставе кроз систем обавештавања који је успостављен у новонасталој ситуацији и може да учи из предложеног садржаја и одговара на захтеве кроз домаће задатке који прате сваку лекцију. Може да прати рад својих другара, као и да комуницира са наставником преко имејл адресе. Самостално одговара на задатке и тако показује своја постигнућа кроз истраживачки рад и презентовање садржаја. За узраст ученика важно је да може да планира време за рад у односу на друге обавезе које има према другим предметима.


Платформе и опрема

www.PBworks.com је адреса платформе за извођење наставе на даљину
www.2pmistorija.pbworks.com је назив курса на платформи на којој су садржаји наставе
За наставу је потребан компјутер или лаптоп и приступ интернету
Ученици могу да користе и мобилне телефоне са интернетом


Дигитални алати

Платформа дозвољава коришћење свих веб алата. Основа је коришћење ворда за писање, а могуће је остварити линк према другим садржајима или увести презентацију у рад (презентације врло често користе ученици)


Литература

Историја за други и трећи разред гимназије (Фреска)
А. Веселиновић,Р. Љушић, Српске династије, Нови Сад 2001.
Историја српског народа, група аутора, 1981-1993.


Самопроцена часа

Самопроцену часа/ова увек спроводим прегледањем радова ученика.
Сваки рад ученика има могућност давања одговора/мишљења о истом. Ако су ученици одговорили на захтеве са разумевањем имате повратну информацију о свом раду и инструкцијама које сте дали. Важно је да се не постављају садржаје који су копи-пејст са интернета, јер онда нема самосталности у раду.


Оцена ученика

У редовним околностима рад наставника се оцењује на часовима уз конверзацију о садржајима. У учењу на даљину рад наставника ученици оцењују кроз међусобну комуникацију ако траже додатна објашњења и ако инструкција није јасна. Ту су параметри за корекцију рада наставника.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

У Шестој београдској гимназији из више наставних предмета се ради на платформама за учење на даљину. Користи се неколико различитих платформи. Наставници информатике су ми пружили велику помоћ у одабиру платформе која је требало да буде примењива у настави историје, а позната ученицима.


Предности и потешкоће за наставнике

Наставник креира садржај градива. То је кључно јер нема адекватног уџбеника. Садржаји су увек доступни ученицима. Омогућена је комуникација са ученицима.
Тешкоће су везане за одабир садржаја и могућност коришћења интернета.


Предности и потешкоће за ученике

Ученик има адекватан садржај и оквир по коме може да самостално истражује наставну тему. Безбедно окружење и одабрани садржаји који прате наставну тему омогућавају му да лакше оствари исходе наставе. Даје му се могућност да испољи креативност, естетске вредности у организацији градива и систематичност у раду. увек има повратну информацију о свом раду.
Тешкоће за рад су везане за поседовање уређаја и интернета.


Коментар

Моја искуства у коришћењу платформи за учење су веома позитивна. Примењивала сам у редовној настави и добила могућност да пратим сваког ученика понаособ. Омогућава се редовност у раду ученика, избегавање кампањског и селективног учења. Сваки ученик има могућност да искаже своја интересовања и презентује их наставнику и другарима, а да се не бори за додатно време з редовној настави. Одговорност ученика се повећава јер треба одговорније да се односи према сваком наставном предмету и обавезама.