• ЈПД

#178: Добијање, својства и примена алкохола

Опште информације

 • Наставник:
  Драгана Драгојевић
 • Назив школе:
  Симеон Араницки, Стара Пазова
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Стара Пазова
 • Предмет:
  Хемија
 • Одељење:
  81,82,83
 • Број ђака:
  67
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је да ученик разуме начине добијања и својства алкохола, као и да својства алкохола повеже са применом. Образовни задаци: ученик треба да разуме начине добијање и својства етанола , да зна да опише алкохолно врење; да зна примену етанола; да зна да оксидацијом примарних алкохола настају алдехиди, а оксидацијом секундарних алкохола кетони. Васпитни задаци: развијање радних навика; формирање основне хемијске писмености; формирање мишљења о значају алкохола; развијање радозналости.


Детаљан опис

Поновити знање о функционалној групи, поделама и формулама и називима алкохола. Навести примере хемијских својстава етанола: сагоревања, реакције са металима, дехидратацију, благу оксидацију. Објаснити да се благом оксидацијом примарних алкохола добијају алдехиди који имају алдехидну групу, а благом оксидацијом секундарних алкохола кетони. Подстаћи ученике да ангажују предзнања о примени етанола. Поновити за домаћи својства алкохола.
Иновативне методе су самосталност ученика да дођу до закључка о својствима алкохола. Коришћење (PowerPoint) презентације, Гугл учионице (Google Classroom), Гугл упитник (Google Forms).


Платформе и опрема

Гугл учионица (Google Classroom), лаптоп,телефон, таблет.


Дигитални алати

Корићени су дигитални алати: Гугл драјв (Gogle Drive), офис 365(Office 365), јутјуб (YouTube). Коришћењем Гугл учионице (Google Classroom), поменути алати су допринели да ученици могу да користе материјал за учење и да на сликовит начин боље разумеју задату лекцију.


Литература

Уџбеник за 8.разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Нови Логос, Београд, 2010. године.


Самопроцена часа

Самопроцена часа је урађена уз помоћ упитника, који је имао скалу од 1 до 5.Оцена 1 је најнижа оцена, а 5 највиша. Питања: Наставна јединица је најављена након осмишљеног уводног дела :(5), Одабране наставне методе су ефикасне за одабрану наставну једницу:(5)Наставна средства су адекватно одабрана и функционално коришћена:(5). Ученици су активни, полемишу, дискутују и закључују: (4).


Оцена ученика

Ученици су оценили час са оценом 4,53, јер су одговорили на питање колико им је била интересантна лекција.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предност наставе на даљину је у могућности планирања времена. Такође, могу да се проследе више различитих материјала за учење, више се унапређује, користи се више алата за напредак ученика. Потешкоће, можда понекад слаб интернет и више времена око упутства за приложени задатак.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су имали потешкоће око примене образовних технологија, слабост интернета. Предност је рационализација времена, сликовито објашњење, могућност планирања времена.