• ЈПД

#187: Воде нашег краја

Опште информације

 • Наставник:
  Сузана Перић
 • Назив школе:
  Миша Живановић, Средњево
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Велико Градиште
 • Предмет:
  Природа и друштво
 • Одељење:
  Одељење трећег разреда
 • Број ђака:
  Један ученик
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Настава на даљину

Презентација

VODE NASEG KRAJA.pptx

YouTube

Корисни линкови


https://www.dkfindo

https://www.purposegames.com/game/wokViINkG4W - задатак за завршни део часа

https://wordwall.net/play/1834/055/295  - домаћи

https://wordwall.net/play/1732/270/842  - домаћи

https://www.dkfindout.com/us/earth/rivers/how-does-an-oxbow-lake-form/  - додатни прилог, занимљивости

http://www.zuov.rs/programi1/Kompetencije/Anketa.aspx   Упитник за самопроцену компетенција наставника, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Република Србија

https://drive.google.com/file/d/1e6rCU6UgSbII1IRmLNCtj8ZQb6SFyC44/view  - евалуација, ученички упитник

https://drive.google.com/file/d/1fyyYOiLEJNm4idqKypxIKx7m0xPBl0dw/view - самоевалуација, попуњен упитник учитељице

https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BE/@44.6447911,21.5020251,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4751028a5ca57961:0xeb141ce86ee29a2c!8m2!3d44.6419923!4d21.4859347    -

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/publikacije/Obrayvoni%20standardi%20za%20prvi%20ciklus/Standardi4_Priroda-i-drustvo.pdf  - стандарди постигнућа


Циљ и исходи наставе

Циљеви:
– упознавање ученика са појмовима: текуће и стајаће воде, извор, ток, ушће, притока, језеро, море, мочвара,бара;
– одређивање леве и десне обале реке;
– оспособљавање ученика за разликовање текућих од стајаћих вода;
– препознавање, именовање и описивање текућих и стајаћих вода у околини;
– развијање интересовања и осећања за чување и заштиту природе.
Стандарди постигнућа (исходи не постоје за трећи разред):
1ПД. 1.6.1
1ПД.2.6.


Детаљан опис

Воде нашег краја обрадила сам са својим једним учеником са истом одговорношћ као да предајем 101.

Уводни део:
Кроз пар питања чији су одговори различите водене површине, учитељица наговештава ученику да ће час који следи бити везан о водама.
Учитељица јасно истиче циљ часа „Воде нашег краја“.
Главни део:
Учитељица објашњава шта су текуће, а шта стајаће воде, а након тога тражи од ученика да одреди које су воде у његовом крају стајаће, а које текуће.
Учитељица наводи поделу вода, објашњава сваки појам и даје ученику задатак да препише табелу у свеску.
Учитељица поставља питање и упућује ученика да га исправно схвати и помаже му у одговору, похваљује свако његово логичко запажање.
Учитељица сликовито описује стајаће воде мотивишући ученика да искаже свој став о истим.
Учитељица говори о битности вода и проблему загађења. Заједно са учеником анализирају делове токова из околине који су загађени, говоре о загађивачима и заједно траже решење како би се загађење смањило.
Завршни део:
У завршном делу часа ученик добија задатак у коме понавља све научене појмове https://www.purposegames.com/game/wokViINkG4W .
За домаћи ученик добија квиз https://wordwall.net/play/1834/055/295 и квиз у виду видео-игрице https://wordwall.net/play/1732/270/842 о стајаћим и текућим водама.
Уколико је ученика заинтересовала тема, учитељица му даје могућност да своје знање прошири https://www.dkfindout.com/us/earth/rivers/how-does-an-oxbow-lake-form/ интересантним прилогом о настанаку језера.


Платформе и опрема

- Microsoft Team
- Viber Community
- Лаптоп
- Мобилни телефон


Дигитални алати

- Google Drive
- YouTube
- Wordwall
- Dkfindout
- Purposegames
Коришћени алати омогућавају у да се ученику задају задаци, добију резултати у стварном времену и да им се одмах да повратна информација.
Часови се могу припремити креативније и квалитетније, али и доста дуже него иначе.
Ако се узме у обзир да „жива реч“ нема замену, то би се једино могло означити маном.


Литература

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе,
Аутори: Радмила Жежељ Ралић
Издавач:Клетт


Самопроцена часа

http://www.zuov.rs/programi1/Kompetencije/Anketa.aspx Упитник за самопроцену компетенција наставника, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Република Србија
Попуњен упитник се налази на линку: https://drive.google.com/file/d/1fyyYOiLEJNm4idqKypxIKx7m0xPBl0dw/view


Оцена ученика

Ученику је понуђен упитник који се налази на линку:
https://drive.google.com/file/d/1e6rCU6UgSbII1IRmLNCtj8ZQb6SFyC44/view


Опис подршке

У виду техничке подршке, а пре свега мотивације.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности
• Временска и просторна флексибилност.
• Питања се постављају слободније.
• Коришћење интерактивних садржаја и различитих медија.
• Садржаји за учење могу бити прилагођени ученику као појединцу, а тиме неће утицати на динамику и време рада са осталим ученицима.
• Могућност додатног ангажовања учитељице у мотивацији ученика.
Недостаци
• Предуго траје израда самих садржаја за учење.
• Зависност часа од технологије, брзине интернета, техничких могућности наставника и ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Предности
• настава се индивидуализује стварајући могућност ученику да напредује темпом који одговара његовим способностима, као и предзнањима из одређене области,
• образовни софтвер који прати образовање на даљину пројектован је тако да обезбеђује повремену евалуацију знања у фази учења, тако да се поред вредновања знања у интеракцији са наставником врши самовредновање, коришћењем образовног софтвера,
Недостаци
• Може се јавити осећај усамљености и издвојености због недостатка контакта уживо.


Коментар

Настава на даљину је добра, али не да се користи дужи временски период јер ипак је за ученика битна социјализација, директан контакт са учитељем….