• ЈПД

#194: Применом иновативних метода рада и андроид апликације научили смо како се мери микрометром

Опште информације

 • Наставник:
  Марко Микулек
 • Назив школе:
  Средња техничка школа Никола Тесла, Сремска Митровица
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сремска Митровица
 • Предмет:
  Мерење и контрола квалитета
 • Одељење:
  1M2
 • Број ђака:
  17
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Схвати и разуме принцип мерења микрометром
Зна самостално да очита измерену вредност
Развијање практичних способности
Подстицање ученика за примену стеченог знања у пракси
Развијање интересовања за стицање нових знања


Детаљан опис

ПЛАН ТОКА ЧАСА

УВОДНИ ДЕО ЧАСА ( 5-10 минута )

• Понављање претходне наствне јединице, принцип рада микрометра и најава нове наставне јединице
• Стварање климе за рад
• Мотивисање ученика
• Истицање циља часа.
• Ученици се упознају са циљем часа, шта ће учити и радити.

ЦЕНТРАЛНИ ДЕО ЧАСА ( 25-35 минута )

Наствавник излаже нову наствавну јединицу. Објашњавам принцип рада микрометра за унутрашње мерење. Детаљно објашњење дато у прилогу. Ученици се укључују са коментарима. Наставник прати коментаре ученика и њихова запажања.
Садржај часа и детаљно описана активност наставника и ученика описана у табели артикулација часа. У прилогу је приказан и објашњен принцип рада микрометра за унутрашња мерења.

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА ( 5-10 минута )

У разговору са ученицима поновити кључне појмове из лекције (Микрометри за унутрашња мерења). Поновити принцип рада и мерења помоћу микрометра, чување и одржавање мерних инструмената. Најављујем ученицима активности за следећи час. Задати домаћи задатак или задатак за размишљање.


Активности ученика/наставника

УВОДНИ ДЕО ЧАСА
(5-10 мин)
Уводни део (5-10`): мотивација; скретање пажње у вези са циљем часа;

Понављање градива са претходног часа и увод у нову наствну јединицу.

Истицање циља часа.

Питања за ученике:
Шта су микрометри?
Чему служе?
Подела микрометра?
Ученици:
Уочавају повезаност и примену мерних инструмента у разним гранама индустрије.
Одговрају на поствљена питања

Иновативне методе:

Платформа
АпликацијаПлатформе и опрема

Google Учионица
Андроид апликација- Micrometar


Дигитални алати

Андроид апликација- Micrometar
Коришћењем апликације, коју су ученици претходно инсталирали на своје рачунаре, таблете, телефоне...извршили смо симулацију мерења помоћу микрометра, мерење смо извршили идентично као и у реалним условима, применом апликације и коришћењем савремених технологија за наставу и учење.


Литература

-Kontrola kvaliteta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000

-сопствене презентације,
-слајдови,
-видео материјал
-апликације


Самопроцена часа

Наставу прати друга група укупно 17 ученика

-Реализација се обавља редовно према распореду: ДА

-Успостављена је сарадња са ученицима: ДА

-Ученици редовно прате наставу и одговарају на постављене задатке: ДА


Оцена ученика

Оцена рада наставника није спроведена, по завршетку Online наставе биће спроведена ученичка евалуација.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Добио сам упутсва за рад помоћу Google-учионице, шифру за приступ ученика предмету.
Све остало сам радио сам, према сопственим идејама и проценама.
Деца, ученици су изузетно лепо сарађивали, активно пратили наставу.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
Нове наставне методе
Већа примена елктронских садржаја
Могућност реализације наставе на даљину, коју пре нисмо радили
Рад од куће
Више слободног времена

Недостаци:
Много врема поред рачунара
Стално активан
Нема радног времена


Потешкоће:


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
Брже, боље и лакше учење, наравно онај ко жели да научи

Потешкоће:
-немогућност приступа интернету
-немају сви рачунар
- социјални проблеми...итд.


Коментар

Савремен и нов начина рада, како за ученике, тако и за наставнике.
С обзиром на околности које су нас задесиле, мислим да смо ми наставници положили велики испит и поднели велик терет, није било лако организовати наставу за само неколико дана, а деца то умеју да цене и изузетно су посвећени раду и учењу.