• ЈПД

#198: Обрада и драмско извођење текста Оцене - Гвидо Тартаља

Опште информације

 • Наставник:
  Сања Стевановић
 • Назив школе:
  Олга Милошевић, Смедеревска Паланка
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Смедеревска Паланка
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  2/4
 • Број ђака:
  6
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални, индивидуални, рад у пару (родитељ - ученик), тандемски

Презентација

Оцене - Гвидо Тартаља.pptx

YouTube

Корисни линкови

Час је осмишљен и одржан у оквиру Еразмус+ пројекта DARE TO BE DIFFERENT – CREATIVE DRAMA IN EDUCATION (KA 2 2018-1-RS01-KA201-000427). Опис часа и пратећи материјал објављен је на: https://twinspace.etwinning.net/70267/home
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details


Циљ и исходи наставе

Поступно увођење ученика у доживљавање, разумевање и самостално читање драмског текста. Усавршавање гласног и читања у себи. Неговање маштовитости, радозналости и стваралаштва код деце. Извођење драмског текста у кућним условима.
На крају часа ученик ће бити у стању да чита и разуме драмски текст, уочи ликове и њихове особине, учествује у сценском извођењу текста.


Детаљан опис

У уводном делу часа ученици су мотивисани за рад кроз питања о различитим професијама којима се људи баве. Тако смо дошли до професије глумца, чиме је направљена веза са темом часа. Након најаве наставне јединице (драмски текст „Оцене“ – Гвидо Тартаља) ученици су имали прилике да се кроз занимљив видео упознају са елементима драмског текста. Тиме је почео главни део часа. Поред фотографије писца, детаље из његовог живота сазнали су очитавајући QR код, што представља још један иновативни приступ наставном процесу. Уз помоћ Google упитника реализована је анализа текста. Ученици дају своје одговоре и добијају повратну информацију о тачности. Након тога записују тему, ликове, особине ликова и поруку. У завршном делу делимо улоге и смернице за снимање online представе. С обзиром да је за ову наставну тему планирано два часа, на другом смо реализовали драмско извођење текста „Оцене“. Предност целог пројекта је у томе што су ученици комплетан час имали прилике да прате путем једне Power Point презентације која садржи и аудио запис текста. Како би представа успешно реализована и снимљена, ученици и родитељи су поред сценарија који су добили и међусобно комуницирали и договарали се око детаља, дакле све време био је присутан тимски рад. Ученици су кроз овај час имали прилике да користе рачунар/телефон и дигиталне алате са добрим циљем, усмерено и контролисано.


Платформе и опрема

Приликом припреме и реализације овог часа коришћена је платформа Google учионица, апликације You Tube, Viber, Film maker и QR скенер, програми Power Point и Edius, мобилни телефони и рачунари.


Дигитални алати

Дигитални алати који су коришћени приликом реализације часа су Google упитник, QR код и Viber анкета. Поред тога што је ученицима занимљиво коришћење дигиталних алата, значајно су допринели могућности реализације наставе на даљину.


Литература

1.Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1992.
2.Наташа Станковић Шошо, Маја Костић, Уз речи растемо, Београд 2019.
3.Приручник за учитеље, други разред, Нови Логос


Самопроцена часа

Ученици су са задовољством прихватили ову идеју и веома посвећено приступили раду. На основу повратних информација добијених од ученика и родитеља, попуњавањем Google упитника, Viber анкете, фотографија свезака где су ученици записивали детаље часа и продукта часа - online представе, примећујем да је час веома успешно реализован.


Оцена ученика

Ученичка евалуација спроведена је путем Viber анкете. Питања су се односила на то колико је час добро осмишљен, да ли су ученици уживали и без тешкоћа савладали градиво, у којој мери су коришћене савремене методе у извођењу наставе и оцена ученика за овај час. Сви ученици су се у потпуности сложили са наведеним тврдњама и час оценили највишом оценом.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Велику подршку у припреми и реализацији часа пружили су пре свега родитељи ученика. Пажљиво су пратили детаљне смернице које су добили у вези снимања, костима, амбијента... Техничку подршку пружио је Милан Митић кроз монтажу појединачних видео снимака ученика у програму Edius.


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоће приликом припреме наставе на даљину биле су техничке природе, јер није било могуће окупити све родитеље и ученике и дати упутства. Viber група је значајно олакшала ствари. Што се тиче реализације, није било проблема, јер су сви родитељи учесника приступили Google учионице путем које је сама настава и реализована.


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоће за ученике, односно родитеље биле су техничке природе. Многи од њих нису имали великог искуства у снимању и коришћењу дигиталних алата, али су уз прецизна упутства све са лакоћом реализовали.


Коментар

Поносна сам на ученике, који су са великим ентузијазмом прихватили изазов конкурса Магија је у рукама наставника. Били на висини задатка“ и веома успешно реализовали све захтеве који су пред њима постављени.
Сматрам да су конкурси овог типа изузетно подстицајни и за ученике и за наставнике. Поред тога, драгоцено је видети и идеје својих колега.