• ЈПД

#216: Подршка наставника развоју компетенција ученика приликом реализације наставе на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Јагодић
 • Назив школе:
  ОШ Миле Дубљевић Лајковац, ИО Бајевац и СШ Мионица Мионица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Лајковац
 • Предмет:
  Биологија, Чувари природе, Екологија, Здравствена култура
 • Одељење:
  5.,6.,7.,8. разред ОШ, 1. и 2. разред СШ
 • Број ђака:
  235
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  фронтални, индивидуални, у пару

Циљ и исходи наставе

Циљеви:
• интегрисање технологије у педагогију и коришћење ИКТ за промоцију учења у чијем је центру ученик;
• пружање додатне подршке ученицима да остваре образовне и васпитне потенцијале у складу са сопственим могућностима.
Исходи:
• по завршетку наставе на даљину ученици ће развити компетенције које их оспособљавају за живот и пружају основу за даље учење.


Детаљан опис

У: Континуирано сам се информисала и планирала примену различитих метода,облика рада и н.средстава,садржаје (водећи рачуна о корелацији),као и проверу остварености стандарда и циљева.
Р: Ученике усмеравам на извршавање задатака и редовно праћење наставе на РТС-у.Наставу реализујем на Moodle, GoogleClassroom и Viber-у. Постављам едукативне материјале које наменски израђујем - презентације, документе,игре,тестове...Примерима из живота трудим се да „усадим“ знања у личност ученика.Служим се принципом очигледности,а наставу прилагођавам узрасту,особеностима и могућностима,темпу напредовања и интересовањима.Настојим да код ученика развијам логичко мишљење.Трудим се да преузмем улогу подучавања-да подстичем,усмеравам,помажем...јер желим да ученици истражују,анализирају,упоређују,дискутују,постављају питања, траже објашњења.Задаци су континуирани да би се оспособили за самосталан рад и развили навике за редовним учењем. Оцене су јавне и образложене,праћење и евиденција активности учестала.У наставном раду користим видео часове, презентације и друге материјале својих колега (извор: интернет).
З:Пратила сам вебинаре: Савладајте вештине израде динамичних презентација и задатака уз Prezi i Learning Apps, Примена алата Google Classroom у реализацији часова и тестирању ученика, Алати за електронско тестирање Google Forms, Kahoot!,Quizizz, Похвалите и критикујте конструктивно.Реализацијом наставе на даљину, унапредила сам своје комуникацијске и сарадничке вештине, а и креативност.


Платформе и опрема

https://mojaskola.rtsplaneta.rs
https://www.viber.com
https://iobajevac.moodlecloud.com
https://srednjaskolamionica.online
https://classroom.google.com


Дигитални алати

Viber Community
mail.google.com
drive.google.com
docs.google.com/forms
prezi.com
wordwall.net
www.ted.com
www.youtube.com
www.slideshare.net/Eva983/presentations
www.slideshare.net/enchi88/presentations
bioloskiblog.wordpress.com/
biosova.weebly.com/
www.rs.undp.org/
www.youtube.com/user/irinabiologija
*комуникација, упућивање ученика на линкове, израда презентација, игара, анкета...


Литература

Уџбеници биологије за ОШ и СШ-издавачке куће Логос, Бигз и Завод за уџбенике

https://v-scout.org.rs/wp-content/uploads/biblioteka/Principi_Prve_Pomoci.pdf
http://katalog2016.zuov.rs/StandardiKompetencija.aspx
https://ceo.edu.rs/wpcontent/uploads/obrazovni_standardi/Opsti_standardi_postignuca/MEDJUPREDMETNE%20KOMPETENCIJE.pdf


Самопроцена часа

Анализом наставе на даљину могу да закључим да су постављени циљеви остварени.Резултати анкете за ученике указују на то да се више од 80% њих слаже да их учим различитим техникама учења,да користе различите начине за решавање проблема,да ново градиво повежу са претходно наученим,да повежу садржаје са примерима из живота,дајем упутства која су јасна, користим ефикасне методе и средства,похваљујем.


Оцена ученика

https://docs.google.com/forms/d/17Te6mE7oThnNF2hzu2NiQZJ9XAxsMk09OnTgSpdsk9s/edit#responses
Подаци говоре да само око 15% ученика није заинтересовано за учење на даљину. 89.5 % ученика се слаже/потпуно слаже да активно учествује у раду на платформама за учење.
Тај податак се поклапа анализом наставника–само око 12% ученика из различитих разлога не учествује активно у реализацији наставе.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Установа ОШ,СШ -упутства МПНТР и ШУ Ваљево
Актив биолога,о.старешине,наставници информатике у ОШ,проф.географије и математике,обр.радник, о.старешине у СШ-размена искуства,помоћ у коришћењу ИКТ,посредовање у раду са децом,сарадња
Породица и пријатељи-охрабрење
Упућујем свима искрену захвалност!


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:давање контунуиране подршке током учења;идентификација напредовања ученика;диференцијација и индивидуализација једноставнија и ефикаснија;процеси учења су транспарентнији
Потешкоће:бесплатне верзије ограничавају кориснике;рекламе и промотивне активности могу да ометају наставу;у раду са малолетним ученицима морамо да прибавимо дозволу од родитеља;учење игром не треба поистоветити са видео-игрицама;наставници нису адекватно припремљени/оспособљени-то изискује додатно усавршавање


Предности и потешкоће за ученике

Предности:развој опште научне/jeзичке писмености,компетенција,мотивације,интересовања,креативности,објаве креираних продуката,размена знања,одговорност за учење,различите стратегије учења,трагање за изворима знања.Повећава самопоуздање,нису везани за за законом одређ. време наставе,осећање припадности одређ.заједницама.Приступ наст. материјалима и додатно.
Потешкоће:решавање задатака у новим/непознатим ситуацијама,неприпремљеност за онлајн курсеве,недостатак опреме и квалитетне интернет везе


Коментар

Чињеница да се од укупно 235 ученика различитог узраста у наставу на даљину до данас укључило 207 ( што је око 88%) и узимајући у обзир податаке као што су: животни услови, породице са већим бројем деце школског узраста, материјалне могућности, недоступност интернет везе, живот у сеоским срединама, недостатак предзнања и неприпремљеност на ИКТ у настави итд. заиста немам ниједан разлог да будем незадовољна! Трудићу се да наставим да унапређујем свој рад и подстичем развој ученичких компетенција, јер планирам да до краја маја у наставу укључим и нове облике електронског тестирања ученика.