• ЈПД

#317: ФИЗИКА У КУХИЊИ - пројекат

Опште информације

 • Наставник:
  Гордана Хајдуковић-Јандрић
 • Назив школе:
  Мирослав Антић, Футог
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Физика
 • Одељење:
  1,2,3,4
 • Број ђака:
  110
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Повезивање знања из области мерење физичких величина и густина тела
Очекивани исходи:
Ученик ће бити у стању да:
• Измери масу и запремину намирница
• Израчуна грешку мерења и прикаже резултат мерења
• Израчуна густину намирница и средњу густину торте
• Направи буџет
• Доведе у везу квалитет намирница и сопствено здрављеДетаљан опис

Пројекат је реализован са ученицима 6. разреда са намером да се повежу области маса и густина и мерење, а знања примене у реалним ситуацијама. Задатак пројекта, одређивање средње густине, прецизиран је као одређивање средње густине торте што је за ученике представљало изазов и мотивацију. Ученици су се самостално поделили у групе и у оквиру њих делили задужења. До коначног резултата група је могла доћи само ако је сваки ученик извршио своја мерења због чега су ученици помагали и подстицали jедни друге у решавању задатка. Рад у групама након периода изолације додатно је мотивисао ученике. У реализацији постављеног задатка свака група истраживала је врсте намирница које треба да садржи здрав колач, правила одабир рецепта, прорачун буџета, набавку потребног материјала. Ученици су затим мерили масу и запремину намирница које ће употребити за израду колача и на тај начин решавали различите проблеме мерења у реалним ситуацијама. Набавили су намирнице и припремили здрав колач. У фази сређивања и анализе података, израчунали су средњу густину колача, грешке и приказали своје резултате мерења. Рад на пројектном задатку као и резултате, ученици су представили презентацијама у онлајн алату Prezi који је омогућио истовремени и заједнички рад свих чланова групе уз праћење и подршку наставника. Извештавање, анализа и вредновање пројекта реализовано је коришћењем платформе ZOOM. Реализацијом пројекта Физика у кухињи, наука и знање успешно су стављени у службу практичних потреба.


Платформе и опрема

Google учионица, платформа Prezi, Zoom платформа, рачунар.


Дигитални алати

Електронска пошта и Prezi алат омогућили су комуникацију између ученика, ученика и наставника као и њихов заједнички рад на пројектном задатку у свим фазама. Ови алати омогућили су наставнику да оствари партнерску улогу у реализацији пројекта.


Литература

Физика за 6. разред, Завод за уџбенике, Београд, 2019.
Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања, МПНТР, Београд, 2016.


Самопроцена часа

Самопроцена је остварена путем инструмента у ком су вредноване следеће области: планирање и организација, оствареност циљева и исхода, активна улога ученика, учење као решавање проблема, развој кључних и међупредметних компетенција, савремен приступ у настави.


Оцена ученика

У циљу евалуације реализованог пројекта, ученици су одговарајући на питања из упитника i исказали своје мишљење о реализованом пројекту и раду наставника и имали слободу да у отвореном питању напишу оно што их евентуално наставник није питао а они би желели ка поруче.
Такође, групе су у облику текста или видео записа са утисцима и оценом пројекта и рада на њему уградиле у презентацију.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

У реализацији пројекта подршка су нам били родитељи како у набавци намирница и изради колача, тако и приликом овладавања дигиталним алатима који су ученицима били непознати.


Предности и потешкоће за наставнике

И пре почетка рада на пројекту, ученици су били пријављени у Google учионицу и поседовали налоге. То је олакшало комуникацију између ученика и наставника а наставнику омогућило да оствари партнерску улогу на пројектном задатку. Поседовање Google налога ученика, наставнику је омогућило да рад на платформи Prezi учини доступним свим ученицима. Потешкоће су се углавном јављале због рада у Prezi алату јер је он ученицима био потпуно нов што је захтевало активну комуникаци ју са ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Google учионица је омогућила међусобну комуникацију свих ученика, али је обезбедила и „присуство“ наставника током свих фаза израде пројектног задатка. Истовремени и заједнички рад на задатку као и подршку наставника у током рада омогућила је платформа Prezi


Коментар

Организовати пројектну наставу је изазов за наставника али реализовати пројекат са ученицима, организовати тимски рад ученика и заинтересовати их за учење и активности на даљину, било је више него изазов.