• ЈПД

#357: Обрада појмова: САДРЖАВАЊЕ и ДЕЉИВОСТ кроз PowerPower презентацију у оквиру наставе на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Марина Романић
 • Назив школе:
  Лазар Саватић, Београд (Земун)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Земун
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  II-3
 • Број ђака:
  30
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Deljivost brojeva. Sadržavanje.pptx

Корисни линкови

https://marinaromanic.weebly.com/

У оквиру наведеног личног сајта (на подстраници МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ) је и линк до ,,WordWall квиза:
https://wordwall.net/play/2488/840/273


Циљ и исходи наставе

Циљ: Усвајање САДРЖАВАЊА као операције која се, као и дељење, означава знаком подељено, и њено довођење у везу са појмом ДЕЉИВОСТИ БРОЈЕВА.
Исходи: зна да се садржавање означава знаком дељења; зна да се у датом броју садрже сви бројеви мањи од њега (неки без/са остатком); зна да је сваки број дељив самим собом и бројем 1; примењује појам дељивости на конкретним скуповно приказаним примерима из Уџбеника; примењује појам дељивости у квизоликој провери са вишеструким избором...


Детаљан опис

Ученицима је прослеђена PowerPoint презентација за обраду новог садржаја и појашњавање захтева у задацима из Уџбеника, који су предвиђени за домаћи рад.
Појам САДРЖАВАЊЕ је обрађен у презентацији коришћењем конкретног практичног задатка, који нови појам објашњава преко већ познате просторне представе мерења дате величине приказаном јединицом мере.
Значајно је рећи да је презентација урађена тако да се максимално водило рачуна о томе да све могућности програма PowerPoint буду подређене поступности и индивидуализацији наставног процеса. Другим речима, правећи презентацију трудила сам се да њени сегменти (од боје и места одређене синтагме, преко тачног времена појављивања и нестајања одређеног сегмента) буду, поред основних принципа наставе, подређени и интеракцији која се очекује од ученика.
Час је усмерио ученике на израду задатака у Уџбенику, али и у оквиру WordWall квиза.
Израда задатака из Уџбеника и учествовање у квизу Дељивост Садржавање служили су ми као повратна информација о степену овладаности обрађеним садржајима.


Платформе и опрема

-онлајн комуникација и прослеђивање садржаја родитељима ученика преко њихових е-mail адреса и моје адресе: marina.romanic@ucenjenadaljinu.edu.rs
- материјали на мом сајту: https://marinaromanic.weebly.com/
-онлајн комуникација са родитељима ученика у оквиру Вајбер групе родитеља из одељења


Дигитални алати

- PowerPoint програм: за израду презентације
- лични сајт (https://marinaromanic.weebly.com) за објављивање дела садржаја, наставних листића, додатних задатака и математичких игрица у ,,WordWall-у


Литература

Мирко Дејић, Милана Егерић, Методика наставе математике, Учитељски факултет, Београд, 2007.
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић, МАТЕМАТИКА 2: уџбеник за други разред основне школе. Део 4, Klett, Београд, 2019.


Самопроцена часа

Део самопроцену сам извршила на основу прегледа урађених домаћих задатака које су ми ученици проследили преко е-mail адреса својих родитеља.
Део самопроцене сам извршила преко повратне информације о успешности ученика коју нуди платформа ,,WordWall, у оквиру које је урађен квиз који сам преузела и модификовала.
Веома сам задовољна повратном информацијом коју сам на тај начин добила.


Оцена ученика

Ученичка евалуација није спроведена, али сам од више родитеља ученика примила речи захвалности због прослеђене презентације и помоћи коју је пружила њиховој деци.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Ако то подразумевате под подршком: родитељи су, препознајући моју посвећеност њиховој деци и наставном процесу, исказивали захвалност због разноврсности садржаја и материјала који су им били на располагању. Можда њиховом подршком могу сматрати и спремност да се на време испрати свака од активности.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је у томе што ми је овај вид наставе помогао да применим и делом усавршим своје дигиталне вештине, као и да осетим потребу за даљим усавршавањем у овој области.
Потешкоћа је у томе што нисам увек била сигурна да ли су, и у коликој мери, родитељи одређених ученика учествовали са њима у изради домаћих задатака и провера у WordWall-у.


Предности и потешкоће за ученике

Предност је у томе што је ученицима било омогућено да самостално и интерактивно пролазе кроз наставни процес: који је поштовао њихова претходна знања и узрасне карактеристике, као и индивидуалне разлике у начину и брзини проласка кроз садржај. Уз то, предност је и у томе што су задаци подразумевали повезивање аритметичких садржаја и садржаја о мерењу.
Потешкоћа је што је изостао однос 1 на 1 са наставником који је могућ само у учионици.