• ЈПД

#390: Сликарство импресионизма. Едгар Дега. Аудио час

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Миленковић Атанасов
 • Назив школе:
  Уметничка школа, Ниш (Медијана)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Историја уметности
 • Одељење:
  Трећи разред одсек ликовни техничар
 • Број ђака:
  18
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа: упознавање ученика са основним карактеристикама сликарства импресионизма кроз формалну и садржајну анализу приказаних примера уметничког опуса француског представника импресионизма Едгара Дегаа.
Исходи:ученик разликује форму и садржину приликом анализе дела, упознавање са новимсликарским техникама, успостављање естетских критеријума, хеуристички приступ решавању проблема уз примену знања из предмета у корелацији( теорија форме, цртање, сликање, вајање, историја , музичка уметност).


Детаљан опис

Уводни део часа:
Планом и програмом је предвиђено да се наставна јединица обрађује у фронталном облику у учионици уз адекватне визуелне примере.Током овог часа на даљину ученицима је кроз презентацију представљен кратак преглед основних карактеристика импресионистичког покрета у Француској.Уводни део часа је кратак резиме градива који је ученицима представљен током наставе на даљину путем Viber платформе и видео материјала са YouTube канала.
Ток часа:
Ученици су били припремљени за час, током часа и у учионици и током наставе на даљину, активно слушају образложења наставника , бележећи најрелевантније чињенице уз усмеравање наставника ка оним садржајима на које треба да обрате пажњу.
Током часа се инсистира на корелацији сродних предмета, друштвено историјским приликама, а нарочито на анализу приказаних слајдова.Ученицима се приказује неколико примера, уз упутства да истражују сликарски опус уметника.
Завршни део часа:
Ученици добијају конкретан задатак да пронађу дело Едгара Дегаа, скулптуру балерине.Тиме се анимирају да осим презентованог материјала истражују нове и иновативне вајарске технике.


Платформе и опрема

Платформе: YouTube, Facebook, Viber , Discord
Опрема: рачунар, паметни телефон


Дигитални алати

Алати:
PowerPoint за израду презентације
Word за писање текста презентације
Google претраживач за слајдове који нису заштићени ауторским правима
( Wikimedia public domain)
Freecam8 за обраду, снимање аудио- визуелних садржаја


Литература

Општа историја уметности, H.W.Janson
Музеј уметности, група аутора
Општа историја уметности 3, Ђина Пискел
Остали извори: преузете фотографије и ауторска права Wikimedia.


Самопроцена часа

Самопроцена часа је обављена након одличне реакције ученика на аудио час.Ученици су домаћи задатак који је додељен у оквиру часа веома успешно презентовали у виду писаних есеја.


Оцена ученика

Није спроведена анкета али су поменути есеји и презентације ученика представљене на часовима историје уметности биле инспирисане садрћајем аудио часа.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Подршка школе је значајна у саветодавном погледу у смислу примене различитих метода и алата, слободе изражавања и охрабрења да се окушам у овом виду наставе. Колегесу ми притекле у помоћ у техничком смислу, уз препоруке програма и алата које сам користила.


Предности и потешкоће за наставнике

Није било већих потешкоћа, осим у смислу налажења слајдова који нису заштићени ауторским правима.
Овај вид наставе је био својеврсни изазов.
Предности су садржане у повезивању са ученицима и колегама на иновативнији начин.
Јачање дигиталних компетенција наставника.


Предности и потешкоће за ученике

Јачање дигиталних компетенција, учење и јачање истраживачког рада ученика на интернету.
Пружање могућности ученицима да се осамостале у погледу иновација у даљем раду, примене дигиталних алата и међусобној размени иновативнијих презентација, водича и есеја.