• ЈПД

#391: Примена математике у струци (Техничари друмског саобраћаја, Техничари дизајна ентеријера)

Опште информације

 • Наставник:
  Горица Пантелић
 • Назив школе:
  Средња стручна школа, Крагујевац
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Крагујевац
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  II/7
 • Број ђака:
  28
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ: Oсмишљавањe, припремa, планирањe и реализација пројектног задатка „Примена математике у струци“. Знања из математике да ученици примене на задатак из струке, изграде предузетнички дух и припреме се за целоживотно учење. Заштита здравља током online учења (Covid-19)и да прихвате рад ван класичне учионице.
Исходи: У стању су да попуњавају анкете, пребројавају резултате, формирају табеле, цртају графике, упоређују резултате, осмишљавају паркинг простор, одбране свој рад и објективно проц


Детаљан опис

Активност је трајала од 18. 03. 2020. до 21. 05 2020. Започела је приспупањем групама на Facebook-у, Messenger-у и у Google Classroom. На Messenger-у су сваке недеље у договорено време одржаване консултације (група од по осам ученика). Први задатак је био да попуне постављену анкету на Facebook-у и у коментарима дају одговоре, како би одговори свима били доступни. Анкета се односила на досадашња искуства у раду на пројектним задацима.Свака активност је имала одређен рок, датум и време. Затим су пребројавали резултате анкете, формирали табелу и цртали график резултата. Понуђено им је да то ураде у неком од програма (Еxel табела или Word документ), а могло је и класично да нацртају у свесци, сликају и пошаљу рад у Google Classroom одељења. Зависило је од њихових техничких могућности и дигиталне писмености. Нагласила бих да су све радове током пројекта слали у Google Classroom одељења. Уколико им то нису дозвољавале техничке могућности могли су да шаљу и на групама (Facebook, Messenger ). Централни део пројекта се састојао у осмишљавању паркинг простора, све време размишљајући која знања из математике примењују у циљу што квалитетнијег организовања простора и очувања животне средине (машта, креативност, истраживачки дух). Водили су рачуна о естетском изгледу рада. Рађена је и излазна анкета, како би се упоредили резултати. Презентацију су могли урадити као PowerPoint, Prezi или техником Грозд. На крају су бранили свој рад и објективно процењивали кроз самоевалуацију.


Платформе и опрема

Систем за управљање учењем - Google учионица. Снимање екрана ScreenApp.IO. Презентације : Prezi ili PowerPoint. Креирање анимација:Easy GIF Animator. Алати за сарадњу, дељење и интеракцију - Google Drive, Dropbox, Whiteboard, Google упитници, Word, Excel и Дрво знања. Опрема:Лаптоп рачунар и мобилни


Дигитални алати

Презентацијеи видео записи : Prezi ili PowerPoint , Easy GIF Animator
Алати за сарадњу и дељење - Google Drive, Dropbox, Алати за интеракцију/квиз/упитници- Google упитници.Наведени алати су омогућавали једноставно извођење наставе на даљану. Прилагођени су и ученицима са „ скромнијим “ техничким могућностима. Могли су да се користе „ паметни“ мобилни телефони које већина ученика поседује.


Литература

Приручници : „ Читањем и писањем до критичког мишљења- RWCT“ ;
Приручник : Примери добре праксе- RWCT ; Збирка задатака и тестова – Ж. Ивновић и С. Огњановић, Круг, Београд. Литература са интеренета : *Гараже и сервиси - WordPress.com
https://saobracajci.files.wordpress.com/2014/06/garaze_i_servisi.pdf. Материјал Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“, https://portal.zuov.g


Самопроцена часа

Самопроцену реализације пројектног задатка сам спровела помоћу : улазне и излазе анкете, пребројавањем послатих ученичких радова после сваког задатка, проценом напретка квалитета урађених радова која је уредно вођена у свесци праћења, упоређивањем личне процене квалитета радова са проценом коју су ђаци урадили за своје радове, пребројавањем оцена, израчунавањем средње оцене за пројектни задатак.


Оцена ученика

Ученичи су радили и евалуацију и самоевалуацију. Оцењивали су и садржаје и начин рада . Један ученички став: „ Po mom mišljenju, projekat je jako zanimljiv. Kroz njega sam mnogo toga naučila i želela bIh daučestvujem i u drugim, projektima. Veoma lako je bilo zabavljati se i učiti mnogo novih stvari kroz crtanje, pravljenje grafika i grozdova , https://classroom.google.com/c/NjEyNjk3MDQzODJa


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Поред ученика подршку сам добила и од родитеља. Наиме, током online наставе један број родитеља се укључивао у video call и пратио наш договор и консултације. Користили су прилику, на крају, да похвале заједнички рад. Поједини родитељи су давали ученицима своју email адресу и подржавали рад.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности :
Боље организовање времена, сачувани ђачки радови, лакше праћење напредовања ученика, креативнија настава, појачана сарадња наставника, ученика и родитеља.
Потешкоће:
Ненавикнутост ученика на овакав вид наставе, слаба дигитална компетенција код једног броја ученика, недостатак опреме у смислу коришћења личне опреме и интернета, преоптерећење интернет везе која доводи до прекорачења рокова од стране ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Предности :
Занимљивији начин рада, боље организовање времена, коришћење мобилних телефона за процес учења, а не само за забаву, могућност да провере своје радове више пута, да развију истраживаћки дух и креативност, да се обуче за тимски рад и направе бољу сарадњу.
Потешкоће:
Слабија дигитална писменост, недостатак техничких средстава и интернета, ненавикнутост на овакав облик рада.


Коментар

Хвала за прилику да наставници из унутрашњости добију шансу да прикажу свој труд, интересантне идеје и новине у раду са ученицима. Математике не треба да буде „ баук“ . Модификовањем наставе и осавремењавањем може се ученицима приближити и на интересантнији начин показати њен значај у струци и свакодневном животу.