• ЈПД

#393: ФАНТАСТИКА У УМЕТНОСТИ - обрада и практичан рад

Опште информације

 • Наставник:
  Драгана Албијанић
 • Назив школе:
  Матко Вуковић, Суботица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Суботица
 • Предмет:
  Ликовна Култура
 • Одељење:
  8.1 i 8.3
 • Број ђака:
  37
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални

Циљ и исходи наставе

ЦИЉ ЧАСА: Оспособљавање ученика за самосталну и креативну примену усвојених знања из ФАНТАСТИКЕ У УМЕТНОСТИ у стваралачком раду, за изражавање доживљаја и сопствених критичких ставова и изграђивање естетских критеријума.
ИСХОДИ ЧАСА: Ученик/ученица у складу са индивидуалним могућностима:
- именује, описује и показује сензитивност за појмове ФАНТАСТИКА и НАДРЕАЛИЗАМ у уметности;
- примењује стечена знања о ФАНТАСТИЦИ У УМЕТНОСТИ приликом решавања проблемских задатака.


Детаљан опис

УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
У уводном делу часа позвала сам ученике да се присете наставне теме из 6.р. Свет уобразиље у ликовним делима и објаснила им да постоје уметничка дела у којима ФАНТАЗИЈА, СНОВИ И ПОДСВЕСТ имају главну улогу и да за та дела кажемо да припадају ЖАНРУ ФАНТАСТИКЕ У УМЕТНОСТИ, што је наша данашња тема.Затим сам позвала ученике да погледају кратак видео снимак са You Tub-a под називом Надреализам и фантастика (чији сам им линк објавила: https://youtu.be/VVcLkwT7qMg), као увођење у нашу данашњу тему. Замолила сам их да, након погледаног снимка, у коментарима испод објаве, напишу своје утиске о уметничким делима надреализма и фантастике које су на снимку видели.
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
Објаснила сам да је један од најчешћих начина/метода за постизање ФАНТАСТИКЕ у ликовном делу комбинација РЕАЛНИХ ОБЛИКА У НЕРЕАЛНИМ ОДНОСИМА и позвала ученике да се о томе информишу у google презентацији коју сам им објавила. Презентација је главна помоћ и подстицај ученицима да реализују свој самостални ликовни рад на тему РЕАЛНИ ОБЛИЦИ У НЕРЕАЛНИМ ОДНОСИМА. Објаснила сам ученицима технику и начин рада, као и рок до када ми требају послати фотографије радова у учионицу. Реализација радова у кућним условима.
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: Евалуација послатих ликовних радова од стране наставнице и дигитална изложба најуспелијих радова на Стрим-у. Евалуација часа од стране ученика.


Платформе и опрема

Онлајн платформа: Google classroom;
Средства и опрема: Google презентација (прилагођена ППТ презентација), горе наведени снимак са Youtub-a, Word dokument o snovima.


Дигитални алати

Google Docs/Drive, You Tube, Power Point, Google Search, Facebook, Pinterest, Word, Wikipedia, Google Chrome, Gmail, Vimeo.


Литература

Ликовна култура, уџбеник за 8. р. ОШ, Д. Игњатовић и З. Ђорђевић, ЕДУКА, 2015.
Ликовна култура, уџбеник за 8. р. ОШ, Ј. Глогоријевић, BIGZ, 2016.
Историја модерне уметности, Х.Х.Арнасон, Orion Art, 2018.
Јансонова историја уметности, група аутора, Вулкан издаваштво, 2018.


Самопроцена часа

Тражила сам повратне информације од ученика - да ми у коментарима напишу своје утиске о часу и оцене час оценом од 1 до 5.
На основу ликовних радова ученика извела сам закључак да ли је и у којој мери ЦИЉ часа постигнут. Све сам евидентирала у своју педагошку документацију.


Оцена ученика

Ученичка евалуација је спроведена описно (ученици су писали своје коментаре - утиске и запажања - о часу, као и сумативно, тј. ученици су оценили час оценама од 1 до 5 на Стрим-у.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Школски психолог је написала кратак текст О СНОВИМА - значају и тумачењу снова, јер су снови као и машта главни извор инспирације за дела ФАНТАСТИКЕ у уметности. Текст смо објавили у оквиру рубрике Материјал у google учионици и позвала сам заинтересоване ученике да га прочитају.


Предности и потешкоће за наставнике

ПРЕДНОСТИ:
- богате могућности дигиталних алата за реализацију наставе;
ПОТЕШКОЋЕ:
- слабија могућност праћења стваралачког процеса ученика, па самим тим и мања могућност давања сугестија и савета;


Предности и потешкоће за ученике

ПРЕДНОСТИ:
- коришћење свих понуђених дигиталних алата и средстава;
ПОТЕШКОЋЕ:
- одсуство наставничких инструкција и корекција уживо у самом стваралачком процесу;


Коментар

Мислим да би и након овог драгоценог искуства наставе на даљину и укидања ванредног стања, од почетка следеће школске године, требало редовну наставу допуњавати што више дигиталном наставом. То је и до сада више или мање рађено, али сада, обогаћени овим искуством, можемо то практиковати на квалитетнији начин.