• ЈПД

#395: Систематизација операција са разломцима низом различитих активности ученика и наставника

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Куч
 • Назив школе:
  Ђура Јакшић, Конарево
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Краљево
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  реализовано је у одељењу 5/2 уз подршку вршњака 5/1
 • Број ђака:
  28+29
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Фронтални, групни/тимски, сарадња, индивидуални и индивидуализовани, вршњачко учење

Циљ и исходи наставе

Обновити и систематизовати операције сабирања, одузимања, множења и дељења разломака у децималном запису и/или облику a/b. Примена стечених знања на решавање задатака из свакодневног живота; Примена савремених метода наставе и облика рада са освртом на активности ученика, мотивацији, међусобној сарадњи ученика и наставника и стварању подстицајне атмосфере за учење. Исходи: Ученик примењује и уме да искаже поступак којим се врши: Сабирање, одузимање, множење и дељење разломака.


Детаљан опис

Од првог дана преласка са традиционалне наставе на учење на даљину, настава математике је реализована праћењем ТВ часова на каналу РТС3 и Пларформи РТС планета. Тема Операције са разломцима реализована је ТВ часовима што је била олакшавајућа околност за реализацију наставе. Наставник прати ТВ часове, а затим наставља рад у Гугл учионици. Ученици су реализацијом теме Разломци (1. део) у учионици радећи у групи цртали мапе ума на тему Разломци. Уз помоћ наставника, коришћењем алата погодних за креирање мапа ума ученици су креирали онлајн мапе ума на тему разломака. Реализацијом операцијама са разломцима ученици су допунили своје већ креиране мапе ума, приказали их и изгласали најбоље мапе чији су аутори награђени оценама и јавно похваљени. Наставник креира и на Стриму Гугл учионице поставља виртуелни манипулативни математички материјал у облику видео презентације Операције са разломцима као додатну подршку у учењу у новим условима и облицима учења. Ученици видео презентацијом обнављају правила операције са разломцима. Заинтересоване ученике да креирају сличну видео презентацију и бира се најбоља, поставља на стриму Гугл учионице, аутори награђују оценом и јавном похвалом. Наставник у еЗбирци креира и поставља у Гугл учионици домаћи задатак/тест на тему Операције са разломцима уз пружање повратне информације. Ученици попуњавају Гугл упитник како би се извршила евалуација реализованих активности.


Платформе и опрема

Потребна опрема/средства: рачунар, лап-топ, таблет, паметан телефон и интернет; Платформе: Виртуелна Гугл учионица; Образовна платформа „еЗбирка“; Образовна платформа „Завршни испит“; Платформа Зум Дигитални алати: Вiteable; Мindmup; Viber; Гугл диск; Bandicam; Incompetech;


Дигитални алати

Вiteable бесплатан веб алат за креирање видео анимираних презентација Bandicam и фри-кам, алати за снимање екрана и видео записа Bubble.us и Мindmup, веб алати коришћени за креирање мапа ума Гугл диск који је коришћен као алат за чување и дељење датотека Incompetech-алат који омогућава да се пронађе музика без ауторских права Viber Community као алат за групну комуникацију


Литература

Материјал са обука ПРОЈЕКТНА НАСТАВА; ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА; Приручник за наставнике ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК;Анализа ефеката примене образовних софтвера на мотивисаност наставника и ученика у нижим разредима ОШ, Жолт Наместовски; Основи педагошке дијагностике, Борислав Д. Станојловић;Образовна платформи IXL


Самопроцена часа

Провера остварености исхода наставе извршена је у у току реализације наставних активности на основу активности и ангажовања ученика, на основу степена мотивисаности, резултата постигнутих на тесту/домаћем задатку као и на основу постављених питања и датих одговора; Самопроцена је извршена анализом листа евалуације ученика (онлајн упитника) и попуњавањем чек листе и упитника наставника


Оцена ученика

Ученици су наставу оценили као интересантну, креативну, подстицајну. Гугл упитником извршена је евалуација ученика. Евалуација је извршена и заједничком анализом радова ученика, као и спровођењем Гугл анкете којом су одабрани најбољи радови, а њихови аутори награђени. Линк до онлајн упитника – листа евалуације ученика https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ7xsjIddYTy724mwg_d5lTEb4AmbSOu68rAgs


Опис подршке

Подршку сам имала од породице и колега који су ме бодрили говорећи ми да је креативно лепо и корисно то што радим. Од родитеља ученика да наставим са радом и да ће ме подржати у свему. Али, својим ангажовањем и радом ученици су ми били највећа подршка.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:Наставник у сваком тренутку прати рад и напредак ученика на основу чега планира рад. Платформе за учење нуде широк спектар алатки и ресурса помоћу којих се може успешно организовати настава. При оцењивању, не постоји могућност „хало ефекта” и погрешне процене, јер су тестови и други облици провере знања креирани тако да се врши аутоматско и објективно оцењивање.Потешкоће: технички проблеми и непрестано повећано пружање помоћи ученицима у развоју њихових дигиталних компентенција.


Предности и потешкоће за ученике

Погодности:Ученици се учењу могу посветити у времену и темпом који им одговара, што доприноси индивидуализацији у учењу;Мултимедијални материјали уз анимацију и симулацију доприносе конкретизацији апстрактних садржаја; Добијање правовремене повратне информације о степену савладаности садржаја. Могућност да се ученик посветити садржајима који му представљају проблем и усмери учење у жељеном правцу.Потешкоће: Технички проблеми и недовољна упућеност у дигиталне алате и платформе.


Коментар

Овакав начин начин рада и разноврсност активности и метода био је подједнако забаван за моје ученике и мене-наставника. Саветовала бих свима који се баве учењем и поучавањем да пробуде дете у себи и избором начина рада и методама омогуће ученицима да у учењу пронађу забаву. Обострана забава у процесу учења је најбољи могући избор!