• ЈПД

#404: Утврђивање градива са циљем припреме ученика за израду матурског писменог задатка

Опште информације

 • Наставник:
  Гордана Милићевић
 • Назив школе:
  Дванаеста београдска гимназија, Београд (Вождовац)
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Вождовац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  IV/6 IV/7 IV/8
 • Број ђака:
  89
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Магија бројева у књижевности.pptx

Корисни линкови

Овај час је настао као потреба рада наставе на даљину у тренутку
када школа није могла да има редовну наставу и систематизацију градива. Ово је линк Google учионице где је одржан час и коментари ученика.
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQwNTM4MzM3NDla/p/MTMzMjQ0NDA2ODQx/details

 


Циљ и исходи наставе

Циљ:
Повезивање градива путем проблемске наставе, оспособљавање ђака да доносе закључке, да критички мисле, али и да сами уоче колико су емоционално сазрели, колико су своји у ставу који бране.
Исход:
Креативност, истраживачки рад, нов сараднички однос у комуникацији преко социјалних платформи у коме је заступљена равноправност, поштовање, али и један вид присности јер се час одвија у посебним околностима које указују на изолацију и отуђеност од стварног облика рада.


Детаљан опис

Ток часа:
1. Увод
Час почиње кратким уводом у циљ проблемског рада, наставник упознаје ученике са задатком и даје план рада у протеклом периоду везан за књижевна дела која могу послужити ученицима у истраживачком раду. Посебно их мотивише чињеницом да могу сами бирати пример и начин на који ће бранити став у свом одговору. Наставник наглашава да је циљ овог рада обновити градиво и припремити довољно материјала за израду есеја на завршном матурском испиту.
2. Разрада
На зид Google учионице наставник поставља презентацију која може послужити као корак у даљем самосталном раду. Посебно истиче да је за одговоре који припремају важно да користе и нека сазнања из сродних предмета чиме могу остварити међупредметну корелацију. У обради овог задатка то су социологија, психологија, историја.Опште међупредметне компетенције као што је информатичка компетенција и Грађанска компетенција помоћиће да разреше неке недоумице, да претраже неке информације и да у складу са животом у демократском друштву дају добар одговор поштујући друге, али и себе.
3. Закључак
У назначеном термину ученици шаљу своје одговоре у учионицу наставник чита и коментарише и истиче значај постављених примера за припрему матурског испита. На крају часа шаље евалуациони лист на који такође очекује одговор у Google учионици.


Платформе и опрема

1.Google Classroom
2. Интернет
3. e-mail


Дигитални алати

Google Classroom


Литература

1. Читанка за 4. разред средње школе, Едука, Београд, 2018
2. Књижевност у 4. разреду, Миодраг Павловић, Клет, 2016


Самопроцена часа

Самопроцена часа-наставник
Изазов за неког ко има 35 година рада у класичним условима школе.
Изазов за неког ко је у ходу учио рад на компјутеру и откривао магију проблемске наставе и Интернет могућности.
У раду на припреми часа посебно је коришћена могућност индивидуалног конкактирања неколико ученика који су својим одличним познавањем рада на компјутеру помогли да се ово припреми и реализује.


Оцена ученика

Ученицима је на крају часа постављена евалуациона листа у којој је наставник поставио неколико питања са циљем да објективно одоговоре и да тако покажу колико су искорачили напред, могу да похвале али и критикују свој рад, а не само рад других.


Опис подршке

У припреми учионице и формирања група помогла ми је ћерка својим информатичким знањем. Одговори ученика су ми били још једна смерница за евентуалне преправке у раду.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: Ученици могу да покажу самосталност и могу да поштују рокове у раду.
Недостаци: Немогућност да се све обави у кратком временском интервалу, нарочито када су у питању већа књижевна дела, која ученици нису имали при руци, а било је потребно сажети градиво.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: Самосталност у раду, једнака шанса за све ученике да покажу своју креативност.
Недостаци: Одсуство великих књижевних дела због чега је обрада истих морала бити јако скраћена.


Коментар

Ово је добра прилика да се формира база података са којом би чак и редовна настава у објективним околностима могла бити занимљивија и другачија.