• ЈПД

#414: Транспортна функција- појам, задаци, планирање и коришћење транспорта- час емитован на РТС Планети

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Шиник
 • Назив школе:
  Друга економска школа, Београд (Вождовац)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Вождовац
 • Предмет:
  Пословна економија
 • Одељење:
  Други разред
 • Број ђака:
  ученици који су пратили предавања на РТС Планети
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљеви часа су:
- усвајање знања о транспортној функцији
- указивање на значај транспорта за пословање
- повезивање стеченог знања са конкретним ситуацијама
Исходи часа:
Ученици ће моћи након реализовано часа да:
- дефинишу транспорт
- дефинишу послове и задатке транспортне функције
- објасне на које начине се постиже економичност у транспорту
- наведу видове транспорта и укажу на њихове предности и недостатке


Детаљан опис

Час је снимљен за време ванредног стања и емитован је на РТС Планети у циљу реализовања наставе на даљину. Ученицима је презентована Транспортна функција (појам, значај, задаци, организација, планирање рада транспорта и коришћење средстава транспорта). Наставни предмет је пословна економија, други разред.
Подручје рада: економија, право и администрација
Час обухвата: уводни део (упознавање са наставном темом, истицање циља и исхода часа, литература); централни део (помоћу Power Point презентације обрађена транспортна функција); завршни део ( резиме, домаћи задатак)


Платформе и опрема

Платформа РТС Планета,
пројектор, рачунар, пратећа опрема за снимање


Дигитални алати

Платформа РТС Планета, пројектор, рачунар, пратећа опрема за снимање


Литература

Ђорђе Каличанин, Сузана Стефановић, Пословна економија за други разред економске школе, DATA STATUS, 2018.


Било је подршке од

Школе


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
- част и задовољство да пружим помоћ ученицима како би несметано наставили образовање у ванредним околностима
Недостаци:
- ризиковање здравља
- трема приликом снимања


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
- могућност стицања нових знања из своје куће на безбедан начин
- да се фокусирају на образовање а не на тренутна дешавања
Недостаци:
- немогућност директне комуникације са наставником
- недостатак социјалне интеракције