• ЈПД

#429: Стефаново дрво Светлане Велмар Јанковић

Опште информације

 • Наставник:
  Луција Рогановић
 • Назив школе:
  Мирослав Антић, Београд (Чукарица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Чукарица
 • Предмет:
  Српски језик , Природа и друштво, Ликовна култура
 • Одељење:
  4/3
 • Број ђака:
  25
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални, фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ - развијање читалачке културе и интегрисање знања различитих наставних области.
Исходи - чита са разумевањем, анализира текст (време, место, тема, ликови, особине,поука), разликује описивање од приповедања, усваја позитивне људске вредности, писмено се изражава;
- уочава начин живота у средњем веку, проналази и одабира потребне информације из различитих извора;
- изражава замисли, сећања, емоције и машту, користи различите ликовне технике у стваралачком раду.


Детаљан опис

Настава је реализована на даљину у току једне радне недеље.
Ученици су добили инструкцију да задатке могу да раде брзином која им одговара, а сваки урађени део задатка шаљу у учионицу кад га заврше (што је мотивисало ученике да континуирано раде, корак по корак).
Сам начин рада, другачији од уобичајеног, као и повратна информација о успешности урађеног сваког дела задатка, заинтересовао је ученике и подстакао их на активност.
Овакав начин рада омогућио је да ученици спонтано повежу наставне садржаје различитих предмета кроз једну тему и да те садржаје савладају спорије али свеобухватније и темељније.


Платформе и опрема

Гугл учионица и сва техничка средства и опрема потребни за реализацију наставе на даљину (рачунари, интернет)


Дигитални алати

genial.ly (постављање задатака и додатних материјала на занимљив, ученицима близак начин)
learning apps (укрштеница са кључним појмовима)
google forms (упитник за ученике - евалуацију рада)


Литература

Читанка за 4.разред


Оцена ученика

Ученици су овакав начин рада проценили преко упитника у Гугл формсу, а имали су и бројне позитивне коментаре у Гугл учионици.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегинице из одељењског већа апсолутно подржале овакав начин рада, давале предлоге, сугестије и подршку и поставиле овај задатак и својим ученицима.


Предности и потешкоће за наставнике

Овакав начин рада пружа могућност спонтаног интегрисања наставних садржаја различитих предмета (без строге предметне подељености).
Недостаци су то што је за осмишљавање задатака и континуирано праћење рада ученика потребно много времена.


Предности и потешкоће за ученике

Овакав начин рада ученицима омогућава стицање и повезивање знања на занимљив, иновативан, њима близак начин.
Недостатак је недовољна интеракција између ученика.