• ЈПД

#442: Употреба великог слова - ТВ ЧАС

Опште информације

 • Наставник:
  Горица Његовановић
 • Назив школе:
  Михајло Пупин, Београд (Земун)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Земун
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  Први разред
 • Број ђака:
  Ученици првог разреда који су пратили ТВ наставу
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је утврђивање знања о употреби великог слова коришћењем дигиталних алата.
По завршетку часа, ученик ће бити у стању да:
разликује слово, реч и реченицу;
правилно употреби велико слово;
примењује основна правописна правила;
пише читко и уредно;
писмено одговара на постављена питања;
спаја више реченица у краћу целину
пронађе информације експлицитно изнете у тексту.


Детаљан опис

Током овог часа, желела сам колегама да покажем дигиталне алате које могу да користе у настави. Ученицима који, можда, немају доступне уређаје, час емитован на телевизији омогућава понављање градива на занимљив и савремен начин.
Час је осмишљен тако да отварањем поља ученици утврђују стечено знање.
Напиши правилно: У оквиру овог задатка ученици исправљају правописне грешке у реченицама. Након сваке реченице појављује се тачан одговор.
Игра меморије: Задатак је прављен у програму Book Widgets. Овај програм омогућава прављење великог броја интерактивних квизова и игара. У овом задатку ученици отварају 10 поља. Пет слика и пет појмова које треба да спаре. На овај начин понавља се употреба великог слова у писању личних имена и презимена људи, љубимаца, река, планина и празника.
Занимљива географија: Интерактивни бројеви воде ученике кроз задатак. У овом задатку обнавља се употреба великог слова у писању географских појмова.
Допуни реченице: Од понуђених речи ученици треба да одаберу ону која је правилно написана и превуку је на одговарајуће место. Уколико су тачно урадили, поље ће бити означено зеленом бојом.
Спајалице: У овом задатку ученици треба да повежу речи из прве колоне са одговарајућим речима из друге колоне.
Одиграј игру: Pac-Man видео игра дизајнирана 1980. године, једна је од најпопуларнијих игара од њеног настанка до данас. Овај задатак један је од примера употребе гејмификације у настави.


Платформе и опрема

РТС ПЛАНЕТА
Моја школа
Лаптоп


Дигитални алати

Genial.ly- програм за прављење интерактивних презентација и игара;
Book Widgets- програм за прављење интерактивних квизова;
Thinglink- програм за прављење интерактивних слика,
Camtasia- програм за снимање екрана.
Коришћењем ових дигиталних алата повећава се мотивација, ефикасност учења, као и пажња ученика. Повратна информација је правовремена.


Литература

Ристић, М., Мандић, Д., Стоковић, Г. (2019): Практикум из Образовне технологје, Београд: Учитељски факултет
Симић, У., Стоковић, Г., Ристић, М. (2018): Педагошки модел изокренуте учионице у веб окружењу, Зборник радова, Факултет техничких наука у Чачку
Стоковић, Г., Ристић, М. (2016): Развој дигиталних компетенција наставника разредне наставе, Зборник, Београд: Учитељски факултет


Опис подршке

Током снимања ТВ часова подршку сам имала од чланова Тима МПНТР-а који су били ангажовани у овом пројекту. Такође, у протеклом периоду велику подршку сам имала од управе школе и колега, родитеља и самих ученика.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности овакавог вида наставе су у томе што су часови занимљивији, динамичнији. Током припреме оваквих часова наставник учи како да се примене различити дигитални алати. Целоживотно учење, професионални развој, подизање нивоа дигиталних компетенција само су неке од предности.
Недостатак времена је једна од потешкоћа јер за употребу дигиталних алата и припрему оваквог часа потребно је време у овладавању сваким од програма. Такође, потешкоћу може да представља и слаба интернет конекција.


Предности и потешкоће за ученике

Овако осмишљен час је занимљив за ученике. Ученици су мотивисани, начин рада прати савремен начин учења. Коришћење технологије у настави је блиско ученицима.
Основни недостатак је опрема и интернет конекција коју не поседују сви ученици.
Када се час организује путем ТВ наставе, повратна информација и интеракција наставника и ученика је велики недостатак.