• ЈПД

#464: Опасан отпад - пројектна настава

Опште информације

 • Наставник:
  Анета Петровић
 • Назив школе:
  Прехрамбено-угоститељска школа, Чачак
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Чачак
 • Предмет:
  Прерада и одлагање чврстог отпада
 • Одељење:
  Техничар за заштиту животне средине - трећи разред
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви:Примена знања у вези са руковањем и третманом опасног отпада;развијање међусобне сарадње ученика и одговорности за заједничка постигнућа;оспособљавање ученика да управљају својим процесом учења, за рад са подацима и самоевалуацију и евалуацију
Исходи :Ученици примењују знања у вези са опасним отпадом;ученици уочавају значај сарадње и преузимају одговорност за заједничка постигнућа;ученици су оспособљени да управљају својим процесом учења,за рад са подацима и самоевалуацију и евалуац.


Детаљан опис

У оквиру наставне теме Опасан отпад реализовала сам ,у сарадњи са ученицима , пројектну наставу у вези са овом темом. У „време короне“ настало је доста инфективног отпада и ученици су кроз пројекат,између осталог, научили како се правилно третира овај отпад.Заступљена је и сарадња са експертима из локалне заједнице.
Ученици нису досад учествовали у пројектној настави али,будући да имамо сјајну сарадњу, оберучке су прихватили изазов и успешно га савладали. Поштовали су све рокове које смо поставили и трудила сам се да им увек будем на располагању за сва питања и недоумице.
Пројектна настава има 4 фазе.У 1.фази дефинисали смо циљеве пројекта,подтеме,формирали групе,дефинисали циљ истраживања и израдили гантограм и дефинисали начин евалуације.
У 2.фази релизовани су интервјуи са експертима, прикупљање података са интернета, анкетирање, вођење дневника рада и израда презентација.
Презентовање пројекта (3.фаза)је реализовано коришћењем zoom платформе коју су ученици први пут користили.
У 4.фази ученици су попуњавали извештај о свом раду, листе за евалуацију свог рада и рада својих партнера у групи, оцењивали презентације других група, решавали тест знања и попуњавали евалуациони лист.
Током трајања пројекта водила сам Дневник пројектне наставе који ће постати део мог портфолија. Оцењивање је спроведено по табели за оцену групног рада која је усаглашена са Правилником о оцењивању.Комуникација са ученицима је остварена путем гугл учионице,viber групе и instagrama.


Платформе и опрема

Google classroom, Viber,Instagram,Zoom; рачунар( камера, микрофон), smartphone


Дигитални алати

Word, Power Point, Google drive – коришћење ових алата ми је олакшало припрему материјала за ученике и комуникацију са њима током реализације продуката пројекта.


Литература

Ристић М.,Ђармати Ш.,Вучковић М., Прерада и одлагање чврстог отпада, уџбеник за трећи разред, Завод за уџбенике, Београд.
Вилотијевић М., Вилотијевић Н., Мандић Д. Пројектна настава у ИКТ окружењу , Учитељски факултет у Београду.


Самопроцена часа

На основу резултата теста знања, евалуационог листа, повратних информација од стране ученика и садржаја презентација проверила сам испуњеност циљева и исходе пројектне наставе и пројекта који су постављени на почетку , у фази планирања. Премда се ученицима свидела ова врста наставе и даље постоји један број ученика којима је пријемчивија „жива реч“ наставника.


Оцена ученика

Ученици су попунили евалуациони лист и у презентацији су представљени резултати у процентима. У коментарима на крају листа су уписивали своја запажања и утиске. Већина је схватила учешће у пројекту као добар начин за усавршавање својих вештина и компетенција. Такође, скоро сви су истакли да су током трајања пројекта стекли нова знања из ове области.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегиница Виолета Василијевић Катанић, наст.информатике је објавила на свом блогу чланак о реализацији пројекта, као и све презентације ученика.Такође, разјаснила ми је недоумице у вези са неким информатичким терминима.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: уштеда папира јер се сав материјал шаље у електронском облику, могућност коришћења различитих платформи за припрему и реализацију наставе. Потешкоће: некада је потребно утрошити више времена за објашњења јер online комуникација може бити двосмислена и ученици не разумеју поруку на прави начин. Такође, контакт „уживо“ са ученицима не може ништа да замени.


Предности и потешкоће за ученике

Предности : ученици лакше прихватају наставу на даљину јер већ добро владају новим технологијама, раде у удобности свог дома, могу лакше да се организују јер не губе време за одлазак у школу.Потешкоће: проблеми у савладавању градива и управљању својим учењем услед одсуства непосредног односа са наставником.


Коментар

Можда су , услед недостатка простора у пријави, неки делови пројекта остали недоречени.
Родитељи ученика који су учествовали у овом пројекту су на почетку школске године потписали сагласности за објављивање података и фотографија своје деце приликом обављања школских активности.Без обзира на то ја сам у презентацији користила иницијале и фотографије маскирала јер додатне сагласности свакако нисам могла прибавити у овим околностима.