• ЈПД

#489: Пројектна настава и књижевно дело током учења на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Верица Костић
 • Назив школе:
  Сретен Лазаревић, Прилике
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ивањица
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  IV1
 • Број ђака:
  16
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ: Повезивање песме „Село“ Ј. Дучића са новим истраживачким и стваралачким задацима, окретaње селу и природи. Исходи: Ученик повезује књижевне термине и појмове; описује доживљај дела; одређује род и врсту дела; анализира структуру песме (строфа, стих, рима); уочава тему, мотиве; увиђа песничке слике; одређује стилске фигуре; уважава националне вредности; пореди књижевно дело и филм; примењује правописну норму; користи различите облике изражавања;говори јасно поштујући стандарднојезичку норму.


Детаљан опис

Идеја за пројекат је настала на основу интересовања ученика. Кроз анализу песме „Село“ Јована Дучића, уочено је интересовање ученика за истраживачки рад и тему дела, па се јавила идеја да се реализује пројекат кроз који ће ученици повезати песму и своје село и размишљати о пријатним и блиским темама, што је у време ванредног стања било важно. Заједнички су планиране пројектне активности: анализа песме, израда презентација о писцу, изражајно казивање у природи, компаративни приступ мотивима из песме и свом селу, фотографисање и описи пејзажа села, писање стихова, истраживање појединости о селу, израда кратког документарног филма „Наше село - Прилике“, процењивање, сумирање продуката, промоција пројекта (уз помоћ школског сајта и локалног интеренет портала), евалуација и рефлексија о пројекту. Кроз све активности ученици су активни истраживачи и ствараоци и крећу се по природи (свом сеоском имању). Пројектне активности се реализују активним истраживачким и ставралачким радом ученика, а наставник је критички пријатељ са стране који пружа подршку. Новина у раду је употреба пројектног модела наставе и амбијенталног учења приликом приступа књижевном делу. У новом за учење, али искуствено блиском окружењу, у природи, кроз употребу ИКТ алата, ученици су били активни носиоци пројекта. Били су веома активни и креативни и афирмисали се кроз резулате рада. Сарађивачки су учили, користећи модерну технологију. Пројекат је спој традиционланог и модерног, познатог окружења и нових сазнања.


Платформе и опрема

Настава је изведена уз помоћ онлајн платформе Google classroom. Коришћена средства – рачунари и паметни телефони.


Дигитални алати

Viber – реализација онлај часова, кроз заједничке аудио-позиве. Српски језик 6 Читанка Klett PDF – звучни заспис. Padlet – прикупљање и промоција ученичких радова. PowerPoint – презентације о животу писца. YouCut – Video Editor и Film Maker – израда кратког филма. Google упитник – евалуација пројекта. WeTransfer – дељење великих датотека. YouTube – постављање кратког документарног филма.


Литература

Николић 1988: Николић, Милија, Методика наставе српскохрватског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1988. RKT 1985: Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1985. РСЈ 2007: Речник српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2007. Мркаљ, Несторовић 2019: Зона, Мркаљ, Зорица Несторовић, Извор, Читанка за 6. разред основне школе (Српски језик 6 Читанка Klett), 2019.


Самопроцена часа

Самопроцена пројекта извршена је на основу унапред утврђених инструмената, табелa у којима је јасно постављено шта се бодује. Наставник је посматрао активност, заинтересованост ученика током рада, сарадњу и резултате рада. Такође, посматрао је заинтересованост за електронску промоцију пројекта која је била на високом нивоу.


Оцена ученика

Ученици су вршили оцену пројекта уз помоћ Google упитника кроз који је спроведена анкета. Ученици су се изјашњавали о привлачности пројекта, личном степену мотивације, начину рада током пројекта и слично. Сви ученици су задовољни радом током пројекта, резултатима рада и постигнућима. Настале су и нове идеје које ће се реализовати убудуће.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су пружили помоћ ученицима у уступању мобилних телефона приликом снимања (јер су ученички телефони углавном скромнијег квалитета, а поједини ученици немају свој лични телефон) или у самом снимању глумаца док говоре.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је активна употреба ИКТ алата у наставном процесу у истраживачке, стваралачке и креативне сврхе и богаћење дигиталних компетенција ученика и наставника. Потешкоће су стварали технички услови, повремена немогућност повезивања са ученицима. Уколико ученик нема телефон, а кућни рачунар користе браћа/сестре, наставник је чекао тренутак да ученик буде у могућности да ради. Тешкоће су превазилажене благовременим планирањем активности у складу са потребама и могућностима ученика.


Предности и потешкоће за ученике

У току учења на даљину највеће потешкоће за ученике стварали су технички услови. Поједини ученици нису имали лични телефон или рачунар, па су исти делили са родитељима и/или баћом/сестрама, што је успоравало рад. Повремено се, у забаченим деловима сеоског подручја, дешавао и прекид интернет везе. Проблеми су решавани стрпљењем, упорношћу и добром организацијом.


Коментар

Пројекат је пример на који начин књижевно дело, кроз пројектну наставу и учење на даљину, може постати подстицај за низ нових стваралачких и истраживачких поступака у наставном процесу.