• ЈПД

#492: Систематизација градива кроз занимљиве квизове знања

Опште информације

 • Наставник:
  Каролина Прокоповић
 • Назив школе:
  Економска школа Ђука Динић, Лесковац
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Лесковац
 • Предмет:
  Основи економије
 • Одељење:
  III/5
 • Број ђака:
  29
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа:
1. Оспособљавање ученика да направе јасну разлику и схвате однос између ангажованих средстава и трошкова као два основна вида улагања у реподукцију.
2. Развијање способности ученика да самопроцене своја знања
Исходи часа: На крају час ученик ће бит у стању да самостално:
1. Јасно образложи појам и врсте ангажованих средстава
2. Идентификује и објасни трошкове и поделу по различитим критеријумима
3. Препозна и објасни утрошаке радне снаге, материјала и средтсва за рад


Детаљан опис

Уводни део часа: Час започињемо уласком на зум конференцију. Након добродошлице постављам питање: „ Замислите да ваше предузеће остварује резултат. Шта је неопходан елеменат?. Очекивани одговор је улагања ( капитал, расходи) су неопходна. Затим постављам питање: „ Која су два основна вида улагања у репродукцију?“.Очекивани одговор је да се улагања у репродукцију јављају у виду ангажованих средстава и у виду трошкова. Истичући ова два појма уводим их у час систматизације наставне теме“ Улагање у репродукцију“ који ће се одвијати путем квиза знања.Главни део часа: У наставку часа објашњавама ученицима начин функционисања квиза. Потребна им је свека у којој ће самостално бележити своје одговоре .Пошто сам се уверила да је свима јасно приказује се слајд са првим питањем и три понуђена одговора. Након што су одговорили у свескама ученици који добију реч дају одговоре и објшњења. Након дискусије један од ученика се јавља да каже коначну опцију коју ћемо кликом отворити. Ученици су мотивисани да они буду ти који ће дати коначан одговор. Тиме се постиже интерактивност у настави и укључивање великог броја ученика. Сваки ученик чекира свој одговор у свесци. На занимљив и кративан начин ученици обнављају и утврђују своја знања путем квиза . Завршни део часа: Након завршене презентације ученици поједниначно броје одговоре који су записивали у свскама. Кратко извештавају о свом успеху и својим запажањима. На тај начин ученик сам процењује своје знање и вреднује постигнућа.


Платформе и опрема

За потребе наставе на даљину коришћена је zoom платформа и google учионица.


Дигитални алати

Дигитални алати које нуди апликација genial.ly i lino виртуелна табла


Литература

Основи еконимије III за разред правне и биротехничке школе


Самопроцена часа

За самопроцену часа користила сам степен задовољства ученика одржаним часом који сам добила евалуацијом часа као и њихово лично мишљење о часу. Такође сам бележила питања на којим су ученици највише грешили како би ми то била смерница на шта обратити пажњу у даљем раду.


Оцена ученика

На крају часа спроведена је евалуација часа при чему је коришћена могућност апликације zoom тзв rise hand опција где ученици који су задовољни часом кликом на опцију машу руком. Ученици који желе образлажу своје мишљење.
Након часа ученици на lino виртелну таблу постављају смајлиће као и питања која имају. Ова два начиа евалуације часа одлично изражавају степен задовољсва ученика часом.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колеге информатичари су ми помогли око zoom платформе и свих недоумица око наставе на даљину.


Предности и потешкоће за наставнике

Платформа zоом ми се јако допада јер се могу видети са ученицима и остварити интерактивну сарадњу јер је у економији потребна размена мишљења и дискусија. Лако се прикључити и са мобилних телефона. Међутим мени је лакше било користити је преко лап топа због презентација и материјала која сам на часу делила. Некада сам морала да прекидам час јер није била добра интернет веза. Дигитални алати апликације genially пружају велики избор јако занимљивих презентација, квизова и видеа.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су кликом на линк који им пошаљем лако улазили на час. Присуствовали су часу из удобности својих соба што је предност наставе на даљину. Интернет веза их је понекада онемогућавала да одмах уђу или да до краја присуствују часу. Апликација genially им је била занимљива и радо су у њој правили креативне радове.