• ЈПД

#508: Марко Краљевић - друштвена игра у дигиталном облику

Опште информације

 • Наставник:
  Олгица Спасојевић
 • Назив школе:
  Петар Лековић, Пожега
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Пожега
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  VI 2
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ: Оспособити ученике за повезивање усвојених садржаја и примену наученог
Исходи: Ученици ће бити у стању да:
- наведу основне историјске чињенице о Марку Краљевићу и упореде их са садржајем песама
- објасне разлике између историјског и поетског лика Марка Краљевића; објасне карактеристике и значај његовог лика у народној поезији
- издвоје кључне елементе прочитаних песама и преобликују их у питања и одговоре; тумаче фабулу песама, поступке ликова, стилске фигуре
- користе дигиталне алате


Детаљан опис

Пројекат је трајао две недеље. Идеја је била да се ученици мотивишу да у условима онлајн наставе прочитају што већи број песама, самостално проуче додатне изворе, упореде садржаје, издвоје кључне чињенице које ће запамтити. Крајњи циљ био је креирање друштвене игре у дигиталном облику, која садржи квиз-питања и илустрације песама.
У првој фази, током часа на Зум платформи, ученици су упознати са циљевима и начином рада. Ученици су подељени у групе методом случајног избора.
Креиран је пројектни дневник, где су постављени материјали, упутства, линкови ка алатима. Ученици су имали могућност да у дневник уносе запажања о раду и међусобној сарадњи.
Први задатак за ученике био је индивидуалног карактера – да прочитају песме а затим проуче додатне изворе. Овде је примењена диференцијација – садржаји су разврстани на обавезне за све ученике и додатне.
Ученици дају предлоге и бирају назив игре.
Ученици сарађују на дељеном документу: осмишљавају питања за квиз, процењују их и бирају најбоља.
Уследила је нова подела у групе, сада на основу афинитета. Једна група питања пребацује у дигитални облик креирајући мини-квизове, друга креира стрипове, а трећа илуструје сцене из песама.
Мања група ученика уз помоћ наставника проверава тачност, исправља грешке, допуњује елементе који недостају, повезује илустрације са питањима и прави завршни продукт.
Група ученика представља игру и ток рада кроз видео.
Евалуација: ученици износе утиске, вреднују начин рада, процењују напредак


Платформе и опрема

Онлајн систем за учење Мудл
Апликације доступне у оквиру Гугл сервиса (Гугл табеле, Гугл документи, Гугл упитници)
Платформа Зум
Јутјуб канал


Дигитални алати

Гугл табеле за организовање пројектног дневника
Гугл документи за сараднички рад ученика
Гугл упитници за евалуацију
Learning Apps за креирање онлајн квизова
Storyboard That за креирање стрипова
Genially за завршни рад
Tricider за бирање најбоље идеје
Padlet за прикупљање радова


Литература

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић: Читанка за шести разред основне школе, Клет 2018.
Симеон Маринковић: Методика креативне наставе српског језика и књижевности, Креативни центар, 2003.


Самопроцена часа

Час сам проценила на основу квалитета ученичких радова и повратних информација које су стигле од ученика. Увид у радове показао је да су сви ученици прочитали и разумели песме, што је и био примарни циљ. Велика већина ученика учествовала је у групном раду и креирању дигиталних садржаја. Продукти ученичког рада потврђују оствареност исхода, а евалуациони упитник задовољство ученика начином рада.


Оцена ученика

Ученици су током рада у пројектном дневнику бележили запажања о сарадњи и процењивали сопствени и рад других ученика. По завршетку рада, попуњавајући упитник износили су своје утиске, описивали рад група, процењивали постигнућа. Сви ученици су наставу оценили позитивно, истичући занимљивост и омогућавање лакшег памћења обрађиваних садржаја.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колеге су у оквиру предмета са којима је успостављена корелација пружиле подршку ученицима. Током рада савети колега били су корисни, а повратне информације биле су охрабрујуће.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: Прилика да се испробају нове могућности и алати који ће обогатити наставу.
Недостаци: Отежано праћење ученика и немогућност увида у то колико су ученици самостални у раду.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: Повећана мотивација ученика за рад; повећано ангажовање ученика који су у редовној настави углавном пасивни и незаинтересовани; ученици имају више времена за рад и слободно управљају временом.
Недостаци: Недостатак живе речи и непрекидног усмеравања од стране наставника; ученици се тешко навикавају да пажљиво читају упутства; рад је спорији него у редовној настави.