• ЈПД

#561: Wix сајт у функцији дигитализације интегративне наставе са првацима радом на виртуелним станицама

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Филиповић
 • Назив школе:
  Основна школа Црњански
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Приватни
 • Општина:
  Јагодина
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Математика, Свет око нас, Ликовна култура
 • Одељење:
  I/1
 • Број ђака:
  2 (цео разред)
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Индивидуални

Презентација

Опис рада Чаролија зечјег царства.pdf

YouTube

Корисни линкови

Линк сајта Чаролија зечјег царства: https://afilipovic258.wixsite.com/zecjecarstvo
Видео лекције:
1.https://www.youtube.com/watch?v=UWQjrheUc1k
2. https://www.youtube.com/watch?v=bYx7gGQvlGI
3. https://www.youtube.com/watch?v=fTPUwa_5AlU


Циљ и исходи наставе

Циљ:
• Проширивање и продубљивање знања о зечевима.
Исходи:
Ученик треба да:
• Негује технику заједничког читања наглас;
• Идентификује непознате речи;
• Активно учествује у садржинској анализи;
• Самостално одреди тему и особине ликова;
• Лоцира и објасни поруку;
• Самостално прочита текст задатка и разуме релације датих података;
• Сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице;
• Користи различите ликовне технике рада;
• Перманентно објективно сагледава свој учинак и квалитет наставе;


Детаљан опис

Рад представља пример реализације интегративне наставе у online окружењу применом Wix сајта. Сваки наставни предмет представљен је кроз рад на засебној виртуелној станици са симболичним називом:

1. Зечја хвалионица:

-Гледање видео-лекције „Хвалисави зечеви“ уз активно учествовање у садржинској анализи;
-Квиз о одгледаној видео-лекцији;
-Проверавање тачности одговора;
-Евалуација рада на станици од стране ученика;
-Формирање записа у свесци.

2. Зечји матиш:

-Гледање видео-упутства са занимљивостима о Десанкином ставу према математици и упутствима за решавање задатака;
-Самостални рад ученика на задацима различитог нивоа сложености;
-Проверавање тачности одговора кроз форму формативног оцењивања;
- Евалуација рада на станици од стране ученика;

3. Зечјим корацима:

-Упознавање ученика са начином рада;
-Самостално читање текстуалних информација и гледање видео-записа;
-Квиз о прочитаним садржајима;
-Проверавање тачности одговора;
-Евалуација рада на станици од стране ученика;

4. Зечји карневал:

-Гледање видео-упутства о начину рада;
-Израда маске уз праћење упутства задатог путем Genially Guide алата;
-Евалуација рада на станици од стране ученика;

5. За радозналце:

-Читање занимљивости о значењу народних израза о зечевима (факултативна активност).

Детаљнији опис дат је у PDF документу.


Платформе и опрема

Wix платформа (ауторски сајт Чаролија зечјег царства
Средства:
• Видео-лекције:
• Квизови са питањима вишеструког избора;
• Genially Guide упутство;
• Материјал за израду маске;
• Скале за самоевалуацију;
Опрема:
• Рачунар, лаптоп, таблет или мобилни телефон.


Дигитални алати

• Wix Forms и Google Forms за тестирање и евалуацију ученика;
• Genially Guide за пружање упутства за рад и
• Microsoft Power Point за креирање мултимедијалних садржаја видео-лекција и упутстава;
• OBS Studio за снимање видео-лекција и аудио записа;
• You Tube за публиковање видео-лекција.


Литература

1. Дејић, М., Егерић, М. (2006): Методика наставе математике, Јагодина: Учитељски факултет;
2. Николић, М. (2006):Методика наставе српског језика и књижевности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства;
3. За занимљивости о Десанки и математици коришћени су садржаји Центра за промоцију науке доступни на: https://www.youtube.com/watch?v=9DAY5oaiLFc&list=LLhc_NY6np_Ko9fmDbSTSWJQ&index=7&t=0s


Самопроцена часа

Самопроцена наставе израђена је путем скале доступне у PDF документу. Приликом разматрања успешности као полазиште узети су постигнути резултати ученика и евалуација наставе од стране ученика.Утврђено је да једини фактор који није предвиђен јесте време потребно за рад на станицама.Овај сегмент је у настави намерно изостављен како би се ученицима оставила могућност да напредују сопственим темпом.


Оцена ученика

Ученици су на свакој станици процењивали квалитет наставе попуњавајући „Зечји смајлимер“ израђен применом Wix Forms и Google Forms алата. Питања су се односили на јасност датих информација, сложеност задатих захтева и сопствену процену постигнућа. Детаљнија анализа ученичке евалуације дата је у самом раду.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Током наставе на даљину родитељи су били максимално укључени у рад ученика. Почевши од обезбеђивања потребне опреме за извођење наставе, до координирања рада ученика код куће и пружање додатних објашњења ученицима у току самог рада. Велики удео родитеља остварен је и у ступању комуникације са учени


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
-Неговање еколошки оријентисане наставе у погледу смањења употребе штампаног материјала;
-Већа могућност диференцијације садржаја;
-Подстицање наставника на стално унапређивање дигиталних компетенција у циљу израде квалитетних дигиталних садржаја.
Тешкоће:
-Већа оптерећеност у смислу флексибилног радног времена и различитог термина комуникације са ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
-Могућност напредовања сопственим темпом;
-Оснаживање дигиталних компетенција ученика;
-Флексибилност у избору термина рада;
Тешкоће:
-Недостатак директног контакта са учитељем.


Коментар

Организовањем наставе на овај начин показали смо да је могуће и интегративну наставу дигитализовати и приступити раду на виртуелним станицама. Иако су у питању ученици првог разреда, могуће је спровести наставу на овај начин уз самосталну оријентацију ученика уз одређена предзнања о таквом начину рада – ученици с којима је овај вид наставе реализован већ имају претходног искуства у раду на Wix сајту.

Предлог за даљи рад односи се на могућности надограђивања садржаја у вези са реализованим интегративним даном. Садржаје је могуће проширити другим текстовима који се баве тематиком зечева и применом метода активног учења извршити њихову компаративну анализу. Могуће је интегрисати и музичке садржаје у вези са овом тематиком, а математичке садржаје проширити задацима који се тичу геометрије или допунити активностима које би се могле односити на кодирање и декодирање кретања зеца у различитим околностима (брањења од природног непријатеља, кретање у потрази за храном и слично).