• ЈПД

#613: Новинска агенција Антички Рим јавља...

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Лилић
 • Назив школе:
  Миливој Петковић Фећко, Платичево
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Рума
 • Предмет:
  Историја
 • Одељење:
  5а, 5б
 • Број ђака:
  36
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ пројекта:
Систематизација знања о историји Античког Рима. Уочавање најзначајнијих карактеристика и његових најзначајнијих достигнућа и препознавање тековина старих Римљана у савременом друштву.
Исходи пројекта: ученици ће савладати градиво о Античком Риму, истраживати и сакупљати информације, изнеће ставове засноване на истраживању, представити резултате рада и развити вештине коришћења ИКТ-а.


Детаљан опис

Главни задатак био је да ученици подељени у групе израде новине из раздобља Античког Рима и да се путем ИКТ-а приближи прошлост, ученици мотивишу за учење и да се учење историје учини занимљивим. Ученици су били подељени на групе и свака група бирала је тему коју ће обрађивати кроз новински чланак, а тема је била везана за историју Античког Рима. Улоге унутар група биле су подељене на следећи начин: главни уредник- управља радом групе и контролише чланке, прегледа их и шаље их наставнику; новинари су задужени да на основу свог истраживања напишу новински чланак о одређеној теми или темама; графички уредник задужен је за изглед новина – када је у питању ова улога задатак је био да се у чланак убаце и одређене фотографије или цртежи које су ученици радили, а који се везују за чланак о ком су писали.
Ученици су радили на следећи начин: опредељивали су се за одређене теме; прикупљали су информације везане за тему коју су изабрали из што више извора (интернет, књиге, енциклопедије...); договарали су се о прикупљеним информацијама, како да их представе; договарали су се о фотографијама и цртежима; ученици су развијали међусобну сарадњу; проверили су своје знање путем квиза на Кахоот-у и самовредновали су свој рад и своје знање из Античког Рима. Пројекат је трајао три недеље. Ученици су путем ИКТ-а истраживали, креирали наставне материјале и презентовали резултате свог рада. Наставник ученике мотивише оценама, објављивањем радова и тако похваљује њихов рад.


Платформе и опрема

Користила сам свој лаптоп и мобилни телефон, а од онлајн платформи сам корситила Гоогле учионицу.


Дигитални алати

Гоогле учионица (постваљање задатака и комунакација са ученицима), Гоогле упитник (израда упитника и попуњавање од стране ученика), Линоит (интерактивна огласна табла), Kahoot (сервис за прављење квизова), Flipsnack (претварање докумената у дигиталне новине).


Литература

Бецетић, Н., Цвитковац, Н. (2018). Уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе, Дата статус
Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999.


Самопроцена часа

Самопроцену часа се заснива на основу повратних информација које сам добила од ученика.


Оцена ученика

Ученичка евалуација је спроведена путем Гоогле анкете, где су ученици позитивно оценили пројекат и своје знање из наставне теме Антички Рим.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предност: на овај начин организована настава за ученике у време ванредног стања помогла ми је за рад и комуникацију са ученицима.
Потешкоће: Недостатак наставе у учионици, сматрам да је тај вид наставе најбољи да се ученицима пренесе знање и да ученици схвате наставно градиво, уз употребу дигиталних алата. Учионица је место које недостаје и нама као наставницима и нашим ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Предност: Путем ИКТ-а истраживају и креирају наставне материјале, развијају тимски рад и вршњачко учење, сарађују и стичу међупредметне компетенције.
Потешкоће: проблем са интернет конекцијом, нису сви ученици технички опремљени, ученици имају потешкоће са коришћењем ворда.


Коментар

Оно што увек желим да истакнем као свој циљ јесте да желим да помогнем ученицима да воле и негују своју историју и своју културну баштину, али исто тако да негују толеранцију и различитост и да пре свега буду добри људи.