• ЈПД

#69: Гејмификација систематизовања градива у настави на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Дијана Коцкаревић
 • Назив школе:
  Мирослав Антић, Футог
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Математика, Српски језик и књижевност, Свет око нас, Ликовна култура
 • Одељење:
  трећи два
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

ЦИЉ: - Примена и проширивање стечених знања из свих наставних предмета, повезивање наученог и остваривање циља ( У овој игри циљ је излазак из виртуелне школе);
- Подстицање истраживачког духа, сналажљивости и упорности;
- Одржавање везе са школским простором.


Детаљан опис

Линк ка дигиталној игри је постављен у Гугл учионици.
Ученици су преко Viber групе добили инструкцију да је циљ да утврде и систематизују стечена знања на завршетку наставне теме и да ће им у томе помоћи дигитална игра.
Када заврше игру потребно је да у Viber групи изнесу своје утиске: шта је било тешко или лако, шта је било занимљиво, корисно или непотребно.
У игри су постављени задаци у виду квиза, са питањима везаним за наставно градиво.
Евалуација ће бити у виду анкете у Viber групи, а тестирање знања путем Гугл теста.


Платформе и опрема

Google clasroom
laptop
mobilni telefon


Дигитални алати

Genially, мрежна апликација за израду интерактивних дигиталних садржаја.
Пружа могућност укључивања различитих садржаја израђених у неким другим алатима ( убацивање текста, слике, видео садржаја и др.), што је омогућило прављење виртуелног школског амбијента.


Литература

https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=5610
https://pcpress.rs/gejmifikacija-obrazovanja-kao-novi-trend/
http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2019/radovi/T1.3/T1.3-17.pdf


Самопроцена часа

На основу изјава ученика и колега који су играли игру, закључила сам да је дигитална игра моћно средство за мотивисање ученика за повећање ангажованости у раду и постизање опуштеног става приликом учења. Ученици имају жељу да више пута играју игру, а самим тим је већа вероватноћа за усвајање садржаја.


Оцена ученика

Изражени утисци ученика у Viber групи приложени су у материјалу. Сви ученици су позитивно оценили дигиталну игру.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Директор школе је фотографисао школске просторије.


Предности и потешкоће за наставнике

Због узраста ученика немам могућност уједначеног термина за извођење наставе на даљину, јер већина ученика користи родитељске телефоне или рачунаре и родитељи им омогућавају приступ интернету. Зато сам принуђена да правим садржаје које ученици могу да раде у њима одговарајућем термину.


Предности и потешкоће за ученике

Већина ученика користи родитељске технологије и налоге, тако да нису потпуно самостални у учењу на даљину. Појединим ученицима није увек доступан интернет, па са одлагањем завршавају задатке.