• ЈПД

#691: Притисак у оквиру наставе физике 

Опште информације

 • Наставник:
  Наташа Петковић
 • Назив школе:
  Јован Стерија Поповић, Вршац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Вршац
 • Предмет:
  Физика
 • Одељење:
  VI -1, 2, 3, 4
 • Број ђака:
  87
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  комбинација фронталног и индивидуалног рада

Презентација

Fizika Prezentacija Pritisak sistematizacija.pptx

Корисни линкови

Google Classroom
Презентација израђена у Power Point-у
Електронска пошта (имејлови)
Google упитник - https://drive.google.com/open?id=1Y3m3NJhjrhM5P807SEGBKtHmdZ4U_9BOEKDrRrYB9w4

У оквиру Learning Apps.org постављен материјал https://learningapps.org/11522235
https://learningapps.org/11521637

 


Циљ и исходи наставе

Циљ часа: - повезивање кључних физичких појмова, величина, закона, поступака мерења притиска тела у различитим ситуацијама, демонстрациона средства, огледи/експерименти за мерење притиска, примена знања ученика и ученица о притиску.
Исходи наставе физике : - разуме принцип спојених судова и зна да примени принцип на примерима; - зна шта је атмосферски
притисак; - уме да препозна уређаје за мерење притиска (барометар,манометар); - уме да користи основне мерне
јединице за притисак (паскал).


Детаљан опис

1. Уводни део часа - упознавање са садржајем часа ( око 5 минута)

2. Главни део часа ( око 20 минута)
а) систематизација наставног садржаја путем презентације ( од 5 до 10 минута )
б) попуњавање наставног материјала ( од 10 до 15 минута )
претварање мерних јединица https://learningapps.org/11522235
појам притиска https://learningapps.org/11521637

3. Завршни део часа ( око 5 минута)
а) додатно објашњење домаћег задатка ( приказивање цртежом примене знања о притиску у свакодневном животу) и о начину попуњавања упитника
б) утисак ученика/ученица давањем личних коментара у оквиру Google Classroom ( или путем електронске поште - имејла) о тежини задатака, начину рада током часа.


Платформе и опрема

Google
Google Classroom, електронска пошта
Learning Apps.org
средства: рачунар ( лап-топ, мобилни телефон)


Дигитални алати

Дигитални алати који су коришћени су:
а) Power Point презентација
б) Google Classroom
в) Google упитник
г) Google диск
д) Learning Apps.org


Литература

Уџбеник Физика 6 за шести разред основне школе:
Аутор: Мића Митровић;
Издавач: Сазнање
Година издања: 2019. година


Самопроцена часа

Самопроцена часа на основу следећих елемената:
- броја ученика и ученица укључених у наставу
- повратних информација од ученика и ученица
- повратних информација од родитеља/старатеља деце
- временска расподела елемената часа
- активност и ангажованост ученика и ученица током часа
- оствареност постављеног циља часа
- оствареност постављених исхода


Оцена ученика

Оцена часа на основу личног утиска ученика/ученица обухваћеног питањима у оквиру упитника, и на основу разговора са децом на часу ( по завршетку свих постављених задатака током часа).


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Начин рада са децом различитог интересовања, способности, различитих техничких могућности, рад је у складу са узрастом ученика/ученица.


Предности и потешкоће за ученике

Динамичност часа
Разноликост наставног материјала
Једноставност у учествовању