• ЈПД

#693: Припремање ученика за полагање завршног испита учењем на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Ивана Ковачевић
 • Назив школе:
  Др Драган Херцог, Београд (Савски Венац)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Савски венац
 • Предмет:
  Српски језик
 • Одељење:
  Комбиновано одељење
 • Број ђака:
  14
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је припремање ученика за полагање завршног испита.
Исходи наставе: ученици ће бити у стању да решавају задатке који су распоређени по нивоима (прилагођени, основни, средњи и напредни ниво) и областима ( Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање, Граматика, лексика, народни и књижевни језик и Књижевност). Такође, ученици ће бити у стању да активно користе рачунар у образовне сврхе и ради стицања самосталности у раду.


Детаљан опис

Учење на даљину почело је свеобухватно да се спроводи у доба ванредног стања у Србији. У ОШ „Др Драган Херцог” настава на даљину спроводи се већ десет година и прилагођена је болничким и кућним условима за учење. Припрема за полагање завршног испита из српског језика уобичајено се спроводи путем алата за комуникацију и бесплатне и јавно доступне образовне платформе „Завршни испит”.
Место извођења наставе: дигитални кабинет, дневни боравак болнице са
дигиталном опремом, болничка соба, кућа ученика.
Напомена: Образовна платформа „Завршни испит” прати образовне стандарде. Сви задаци су интерактивни и прилагођени узрасту ученика.
Уводни део часа:
Са ученицима се успоставља комуникација (Skype, Microsoft Teams, Zoom). Потом, наставник шаље бројеве тестова које ће ученици решавати помоћу платформе „Завршни испит”.
Број теста: 1374
Број теста: 1608
Главни део часа:
Помоћу могућности дељења екрана (Skype, Microsoft Teams, Zoom) ученици решавају различите задатке. (Некада се ученици могу поделити у више група и решавати различите задатке. Такође, ако ученици желе, може се организовати квиз знања.)
Завршни део часа:
У завршном делу часа води се разговор о могућим нејасноћама и ученици бирају да ли ће за домаћи задатак радити „Стандардни тест” или „Тест наставника”. Када заврше са радом, ученици попуњавају кратак формулар и решења задатака и коментаре шаљу наставнику. Наставник континуирано прати постигнућа ученика и врши евалуацију рада путем платформе.


Платформе и опрема

Образовна платформа „Завршни испит” http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/
Када су у питању уређаји помоћу којих су се решавали задаци са платформе, на првом месту је употреба мобилног телефона 67,06%, затим кућног рачунара 31,76%, док је најмање ученика користило таблет у раду, у процентима 1, 18%.


Дигитални алати

Алати за сарадњу и дељење (Skype, Microsoft Teams, Zoom).
Напомена: Ученицима од петог до осмог разреда основне школе, поред платформи за рад, треба омогућити ,,живу” реч помоћу алата за сарадњу и дељење. На тај начин у виртуелном окружењу ученици уче, негују сарадничке односе и колективни дух, а резултати не изостају.


Литература

Осмишљени задаци на платформи у складу су са:
,,Збирком задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2019/2020. годину”, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Привредно друштво „Просветни преглед” д.о.о. Београд.
Николић 2006: М. Николић, ,,Методика наставе српског језика и књижевности”, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.


Самопроцена часа

Спровођење наставе у специфичним наставним условима подразумева низ пажљиво испланираних корака и смислено коришћење дигиталних технологија да би се настава ваљано одвијала. Самопроцена часа врши се помоћу питања:
1. Да ли су ученици били заинтересовани за рад?
2. Да ли су ученици решили сва питања?
3. Да ли је било техничких проблема у раду?
4. Да ли су адекватно прилагођени задаци (ИОП)?


Оцена ученика

На платформи постоји могућност слања коментара наставнику. Ученици шаљу наставнику решења задатака, као и коментаре. Такође, износе утиске о настави, постављају питања и дају сугестије.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Пројекат „Учење на даљину”, у оквиру пројектног циклуса „Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју“, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ДИЛС-а, обезбеђује ученицима савладавање наставних садржаја у кућним и болничким условима.


Предности и потешкоће за наставнике

Учење на даљину нуди велики број могућности. Наставник може креативно да се изрази и учини образовање доступним сваком ђаку (у редовним, болничким или кућним условима).


Предности и потешкоће за ученике

Ученици (који нису у могућности да прате наставу на други начин) помоћу учења на даљину континуирано настављају школовање.


Коментар

 Мото моје школе је: „Где је ђак, ту је и школа". Ових дана та реченица има универзално значење!