• ЈПД

#707: Час енглеског језика Whats Cooking?

Опште информације

 • Наставник:
  Оливера Илић
 • Назив школе:
  Свети Сава, Пожаревац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Пожаревац
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  6/2
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални, индивидуални, групни

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је да ученици науче како се пишу рецепти.
Након часа, ученици ће бити у стању да:
• именују предмете и уређаје у кухињи
• иманују глаголе који означавају основне радње при кувању
• прочитају и напишу рецепт
• изврше евалуацију сопственог рада као и рада својих другова


Детаљан опис

У уводном делу часа ученици су путем игроликих вежбања (спајања слика и речи и игре Вешала) обнављали речи и изразе везане за кухињу и кување који су прешли на претходном часу. У главном делу часа, ученици су радили вежбања (стављање реченица у исправан редоследи попуњавање празнина у тексту уз више понуђених одговора) којим су вежбали како да напишу рецепт. Затим су самостално писали рецепт, који су представили на радној површини направљеној у апликацији padlet.com. У завршном делу, ученици су попуњавали упитник за евалуацију и самоевалуацију. Након пређеног материјала, наставник је прегледао рецепте ученика и обележио грешке. Ученици су након тога имали задатак да исправе своје грешке, као и да прочитају, уколико желе и прокоментаришу рецепте својих другова. Крајњи продукт часа је кувар са ученичким рецептима.
На часу је као радна површина коришћен вебсајт http://miucimoengleski.weebly.com/ на коме су се налазиле уметнуте бројне активности игроликог карактера чији је циљ био да мотивише ученике за рад, као и да им се помогне да на лакши и забавнији начин достигну циљ и исходе часа. Ученици су прелазили материјал за час индивидуално, а интерактивност часа је постигнута читањем и коментарисањем рецепта других ученика. Тимски рад се огледао у изради кувара, иако су ученици имали мању малу улогу у овој активности, а њихова улога се огледала у избору слика и обрзаца на коме ће рецепти бити постављени.


Платформе и опрема

Као радна површина коришћен је вебсајт који сам сама креирала: http://miucimoengleski.weebly.com/ Час који је представљен на конкурсу налази се овом линку http://miucimoengleski.weebly.com/whats-cooking-2.html
За комуникацију са ученицима сам користила вибер групу одељења.


Дигитални алати

За израду активности сам користила:
• https://learningapps.org/ за израду игроликих активности:
• https://padlet.com/oliverapr/ltxadb98l3e7mfn1 као радну површину на којој су ученици писали рецепте
• опције које нуди сајт weeby.com, а то су - slideshow слика и упитник за самоевалуацију рада и часа
Ученицима је такође сугерисано да користе https://onlinerecnik.com/ приликом писања рецепта.


Литература

Час се ослања на уџбеник To the Top plus 2’, аутора H.Q. Mitchell, који ученици користе у редовној настави. Неизоставна литература приликом спремања сваког часа наставе на даљину, када нисмо у могућности да се у толикој мери ослањамо на материјал из уџбеника, је приручник „Општи стандарди постигнућа за крај основног образовања за страни језик“ групе аутора, у издању Завода за вредновање квалитета


Самопроцена часа

Самопроцену наставе сам извршила путем чек листе која се налази у презентацији.


Оцена ученика

На крају стране на радне повр налази се упитник за евалуацију, који су ученици попуњавали. Ученици су задовољни часом, написали су да су вежбања била лака, највише им се допало када су писали рецепте и игрице. Такође су путем упитника извршили самопроцену свог рада, јер су одговарали на питање у којој мери су савладали градиво.


Опис подршке

Имала сам подршку ученика када је у питању унапређење рада. На претходном часу, радили смо обраду исте теме. Приликом евалуације часа, ученицима се није допала и била им је тешка активност у којој су преводили глаголе кувања, тако да сам одлучила да на другом часу ове глаголе провежбају кроз игрицу


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је што се целокупан наставни материјал налази на истој страни, прегледно је и ученици не морају да прате линкове до активности, отварају нове стране, а потом се враћају на почетну. Недостатак је време потребно за креирање активности.


Предности и потешкоће за ученике

Предност је игролики карактер активности и визулна презентација радне површине. Недостатак је што се страница споро учитава на мобилним телефонима који имају пуну меморију, што је понекада био случај код ученика.


Коментар

Апликације learningapps.org и padlet, у којој су направљене активности са овог часа, су због појачаног саобраћаја током овог периода имала проблема са радом и дешавало се да активности направљене у њима буду недоступне неко краће време.