• ЈПД

#88: Придеви - интерактивна аудио и видео конференција на ZOOM платформи

Опште информације

 • Наставник:
  Саша Митровић
 • Назив школе:
  Светозар Марковић, Врање
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Врање
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  4/1
 • Број ђака:
  30
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  настава на даљину коришћењем дигиталних платформи и алата

Циљ и исходи наставе

Проширивање и систематизација стечених знања о придевима, вежбање описивања, практична примена стечених знања о придевима


Детаљан опис

У уводном делу часа са ученицима обнављамо знање о придевима, њиховом значењу и врсти и уочавамо их у реченицама
У главном делу часа ученицима дајем упутство за рад на програмираном материјалу.
Ученици добијају инструкцију да раде на припреми ликовних радова.
За реализацију часа користе се иновативне методе учења и наставе на даљину применом савремених дигиталних алата и платформи.
У реализацији часа ученици индивидуално износе своје мишљење како бисмо олакшали наставу коришћен је дигитални алат Pick me! .
Ученицима није непознаница коришћење савремених и иновативних метода учења. Ученици су жељни знања и радо партиципирају у овом виду наставе. Коришћењем дигиталног алата Wevideo направљен је снимак овог часа.
Ученици могу да покажу своју креативност приликом израде ликовних радова. Ученицима којима је потребна додатна подршка користили су и дигитални алат Lino како би исказали своје мишљење у складу са својим индивидуалним могућностима.


Платформе и опрема

ZOOM платформа, лаптоп, интернет конекција


Дигитални алати

Wevideo, Lino, Pick me! SurveyMonkey


Литература

Граматика српског језика за 4.разред
Радна свеска
Издавач Креативни центар


Самопроцена часа

Спроведена је самопроцена часа, попуњавањем чек листе о стандардима квалитета школског часа


Оцена ученика

Спроведена је анкета уз помоћ дигиталног алата SurveyMonkey


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

У сарадњи са педагогом школе израђена је анкета за евалуацију часа.
Директорка школе пружила ми је подршку приликом промовисања електронског материјала на званичној страници школе и локалним медијима.


Предности и потешкоће за наставнике

Координатор сам вођења електронског дневника и то знање користим за реализацију наставе на даљину.
Потешкоће су то што нема довољно дигиталног наставног материјала за реализацију наставе на даљину.


Предности и потешкоће за ученике

Предности су то што ученици проширују стечена знања коришћењем савремених технологија.
Ученицима недостаје непосредна интеракција и комуникација између ученика и ученика и учитеља.


Коментар

Пратећи рад и напредовање ученика долазим до закључка да настава на даљину није ускратила знање ученицима, већ им је пружила нов и занимљив начин стицања знања.