• ЈПД

#95: Учење о мерилима и мерењу и контроли углова и нагиба равни кроз примену ИКТ знања о презентовању

Опште информације

 • Наставник:
  Златица Геров
 • Назив школе:
  Техничка школа, Књажевац
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Књажевац
 • Предмет:
  Мерење и контрола квалитета
 • Одељење:
  1/3
 • Број ђака:
  29
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Комбиновани индивидуални рад и рад у пару

Циљ и исходи наставе

Циљ наставе је утврђивање стечених знања о мерилима и мерењу углова и нагиба у равни као и провера остварености изабраних исхода међу ученицима, а то су: зна правила коришћења једноструких и вишеструких мерила угла; изврши мерење и контролисање углова обичним угломером; разликује разне врсте либела и њихове метролошке карактеристике и могућности примене; наведе методе непосредног и посредног мерења угла у равни и нагиба; разуме разлоге примене мера заштите на раду.


Детаљан опис

У питању је 6 часова (тј. 3 недеље). Пре тога је у редовној настави урађена обрада новог градива (са повременим обнављањем). Наставни материјал је објављен на сајту. Дошло се до краја модула и остало је још обновити и утврдити градиво пре коначне провере исхода. Напомињем да се одељење дели на три групе, предмет држе три наставника, од којих су друга два моји приправници. Како је колегиница из информатике такође приправник и није сигурна како сада да провежба израду презентације, предложила сам јој да ми дамо теме презентација које би радили у паровима, да она консултативно прати технички део израде, а ми тематски. Она је то прихватила. Из оба предмета већ су постојале Гугл учионице и тамо су постављени материјали, задаци и упутства. Консултације су биле у учионици, асинхроне и веома инспиративне. Завршена је прва недеља и радови су предати у учионици информатике. Када су технички прегледани и исправљени (по потреби), онда су предати у учионицу из мерења, где су их, уз повратне коментаре прегледали наставници мерења. Како би били доступни свима, поставила сам их на линоит табле. Са циљем да што више пута проуче наставни материјал поставила сам захтев да прегледају све и аргументовано изаберу која им се највише и најмање допада. Та активност је такође формативно вреднована. То је била припрема за тест (друга недеља). У трећој недељи уследио је тест и затим његова анализа. Резултати теста говоре да је вредело све ово урадити.


Платформе и опрема

Google Classroom, рачунари/мобилни телефони.


Дигитални алати

Wordpress.com за објаву наставних материјала (сајт наставника), Google презентације, Microsoft Power Point коришћени су за израду презентација, Linoit.com за њихово објављивање, али и за јавну аргументовану оцену, Google упитник у форми теста за проверу исхода.


Литература

Наставни материјали које сам припремала,
Срећко Николић, Контрола квалитета за 3. разред машинске школе, Завод за ученике и наставна средства, Београд
Радослав Баришић, Савремена техничка контрола производње, Техничка књига, Београд


Самопроцена часа

Самопроцену часа нисам посебно радила. Довољна ми је средња оцена остварености исхода за модул, а она је 4,16. У поређењу са полугодишњом оценом од 3,85 види се да је знатно боља.


Оцена ученика

Осим повратних реакција на повратне коментаре ученицима за активности и проверу исхода, а које су позитивне, друге евалуације није било, јер је у овом периоду било доста активности.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Подршка је била у прихватању оваквог начина извођења наставе, с обзиром да се ради о предмету где се ученици деле на три групе, у корелацији са предметом где се ученици деле на две групе.


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоћа за наставника могла би бити у припреми и изради наставног материјала, што у мом случају није било, јер је он већ био припремљен. Гугл учионица је такође раније била формирана, тако да сам сада имала предност да могу реално да реализујем нешто за шта сам ученике раније припремала и са могућностима за рад у облаку са којим сам их упознавала.
Једина потешкоћа је у асинхроној комуникацији, што су ученици нестрпљиви и хтели би да одговоре добију што пре.


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоће за ученике биле су у интернету, кога поједини ученици немају стално, због боравка у сеоским срединама са лошим сигналом.
Предности за ученике се огледају у томе што су се сви ученици подједнако одазивали на постављена питања без стида и страха да ће им се неко смејати ако погреше. Овакав вид комуникације показао се далеко делотворнијим.


Коментар

Можда ово није био тако велики изазов како ученицима, тако и наставнику, због тога што смо и раније примењивали ове алате. Једина новина сада је била што смо заиста били физички удаљени. Али, трудим се да ученицима одговорим на постављена питања у што краћем року, а што је позитивније и аргументованије могуће.