• ЈПД

#98: Час енглеског језика кроз писану комуникацију у реалном времену - прошло просто време глагола to be

Опште информације

 • Наставник:
  Сања Дугић
 • Назив школе:
  Драгиша Михајловић, Крагујевац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Крагујевац
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  4/1
 • Број ђака:
  22
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  фронтални, индивидуални, групни

Презентација

cas engleskog jezika realizovan putem ucenja na daljinu.pdf

Корисни линкови

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=2004281554219369&cpy&
https://www.bookwidgets.com/play/LS67LC?teacher_id=5649736852832256
https://drive.google.com/open?id=1II2jZCudsW1MIrVW9eYRfzFoQoRSIMc5onbnYZA-f_g


Циљ и исходи наставе

Циљeви часа били су увежбавање прошлог простог времена глагола to be путем примене савремених средстава ИКТ и подстицање ученика на сарадњу у писаној комуникацији.
Планирани исходи су били: ученици умеју да попуне квиз, анкету, игрицу који су креирани у дигиталним алатима; разликују употребу облика was и were; разумеју једноставне реченице у прошлом простом времену; размењују мишљења у писаној комуникацији; умеју да примене раније стечена знања на новим примерима.


Детаљан опис

У уводном делу часа наставник је упознао ученике са циљем часа, поставио линк ка песмици I was, you were на јутјубу и дао упутство за рад. Ученици су слушали песмицу, обновили облике глагола и написали на платформи своје утиске о њој.
У главном делу часа наставник је поставио упутство за израду квиза и линк ка квизу, пратио комуникацију ученика, похваљивао, подстицао ученике да сарађују. Ученици су на основу упутства решили квиз, забележили проценат тачних одговора и питања на која су погрешно одговорили; упоређивали су одговоре, образлагали тачна решења, коментарисали грешке, помагали једни другима у тачном решавању задатака, допуњавали једни друге, превели реченице, уочили на чему треба још да раде.
У завршном делу наставник је дао ученицима повратну информацију о раду уз препоруке за даље напредовање и поставио интерактивну игру Вешање; ученици су је решили а решења проследили наставнику. Попунили су и анкету о часу и сопственом раду и доставили је наставнику.
Коришћене методе- интерактивна, метода критичког мишљења и кооперативног учења и технике пролагођене узрасту и постигнућима ученика допринели су мотивацији ученика за ангажовање и израду задатака. Комуникација у реалном времену, уз коришћење питања и коментара ученика, подстакла је интеракцију међу ученицима. Примена ИКТ, похваљивање ученика, подстицање вршњачког учења су допринели остваривању планираних исхода и развијању интересовања за даље учење језика које је значајно за развој општих компетенција.


Платформе и опрема

Коришћена онлајн платформа је Гугл учионица, а средство за извођење часа је лаптоп.


Дигитални алати

Дигиталне алате QuizYourFriends и BookWidgets употребила сам да направим квиз и интерактивну игру који су мотивисали ученике за ангажовање и рад на часу. Час су учинили занимљивим и допринели остваривању планираних исхода.
Дигитални алат Google Forms сам користила за израду анкете за самопроцену рада ученика; резултате анкете сам употребила за самоевалуацију мог рада.


Литература

Користила сам већ поменуте дигиталне алате и песмицу са јутјуба https://youtu.be/KAsacxmPh1Q


Самопроцена часа

Самопроцену часа урадила сам на основу процене доприноса примењених техника и метода рада остваривању планираних исхода, на основу учешћа ученика у комуникацији и вршњачком учењу и на основу ученичких одговора у анкети.


Оцена ученика

Ученици су попунили анкету- одговорили су на питања о утисцима са часа, о сопственом напредовању и о коришћеним интерактивним играма и садржајима. Добијене податке ћу искористити за даље планирање и унапређивање сопственог рада.


Опис подршке

Подршку сам имала приликом припремања часа. Стручни сарадник, Валентина Грбић, доставила ми је разноврсне дигиталне алате, а ја сам за потребе овог часа изабрала оне које сам сматрала одговарајућим.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
- доступност разноврсних садржаја са интернета који се могу употребити у реализацији наставе
- лакше прилагођавање садржаја узрасту ученика
- доступност разноврсних дигиталних инструмената за праћење ангажовања, напредовања и постигнућа ученика
- унапређивање дигиталних компетенција
Потешкоће:
- приликом припремања часа потребно је уложити доста времена да би се изабрале методе и технике
- изостанак личног контакта међу учесницима учења


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
- развијање дигиталне компетенције, сарадње и комуникације
- процес учења се одвија спонтано
- уче методом покушаја и погрешака
- раде властитим темпом
- имају неограничен приступ интерактивним садржајима
- већа мотивисаност за рад
- већа активност стидљивих и несигурних ученика
- активно учешће у комуникацији и групном раду
- развијање интересовања за учење
Потешкоће:
- изостанак личног контакта међу учесницима учења
- лош квалитет интернет везе (код малог броја ученика)


Коментар

Пошто се процес учења на даљину одвија на занимљив начин за ученике, првенствено због примене разноврсних интерактивних садржаја, планирам да учење на даљину користим и у непосредном образовно-васпитном раду (са ученицима који то желе, који брже напредују, или онима који су, у неком тренутку спречени да присуствују часу или часовима).