• JPD

O Kalkulatoru paušalnog poreza i doprinosa (Kalkulator™)

Kalkulator™ pruža okviran i nezvaničan obračun iznosa poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce do kojih se dolazi primenom predložene formule za automatski obračun poreske osnovice. Formula je usaglašena u okviru Radne grupe za unapređenje paušalnog oporezivanja kojom je rukovodilo Ministarstvo finansija uz aktivno učešće Poreske uprave i većeg broja drugih državnih organa i predstavnika privrede. Kalkulator™ je realizovan u sklopu projekta jačanja javno-privatnog dijaloga koji je podržan od strane USAID-a i koji sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i ima sledeće dve svrhe:

  • Da upozna sve aktuelne i potencijalne obveznike paušalce sa efektima predložene formule na iznose poreza i doprinosa koji bi se na njih primenjivali
  • Da bude osnov za prikupljanje komentara svih zainteresovanih lica o eventualnim korekcijama koje je potrebno sprovesti u formuli za automatski obračun iznosa poreske osnovice.

Kalkulator™ ima određena ograničenja zbog kojih se obračuni koje daje moraju uzeti samo kao informativni i okvirni, a nikako kao konačni:

  • Obračun je dat na osnovu formule koja nije usvojena, već je data u Nacrtu odgovarajuće Uredbe. Kako Kalkulator™ ima za cilj da podstakne dostavljanje predloga za unapređenje načina obračuna osnovice za oporezivanje obveznika paušalaca, moguće je da rezultat konsultativnog procesa budu određene izmene u konačnoj formuli, zbog čega iznosi obaveza u 2020-oj i narednim godinama mogu biti drugačiji od iznosa koje Kalkulator™ sada daje primenom predložene formule.
  • Formula polazi od tipičnih slučajeva paušalnih obveznika. Kod pojedinih, manje tipičnih obveznika, iznosi obaveza mogu biti drugačiji nego što to Kalkulator™ pokazuje. Tako će paušalci koji su tokom obavljanja paušalne delatnosti u radnom odnosu kod poslodavca, odnosno imaju status penzionera, plaćati, po pravilu, manji iznos doprinosa nego što plaćaju ostali preduzetnici paušalci. Takođe, preduzetnici koji imaju određena lična stanja koja ih kvalifikuju za umanjenje obaveze će plaćati manje iznose nego što to Kalkulator™ pokazuje (obveznici koji imaju status osobe sa invaliditetom, kao i lica kod kojih se javila duža bolest, odnosno odsustvo preduzetnika duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta). Pored toga, obveznicima koji obavljaju stare zanate i o tome imaju potvrdu nadležnog organa, poreska osnovica se umanjuje za 50%.
  • Pri obračunu osnovica za 2020. godinu biće korišćeni poslednji zvanično objavljeni podaci o prosečnim platama, broju stanovnika i broju zaposlenih po opštinama i za celu Republiku i oni će se u manjoj meri razlikovati od onih koji su korišćeni u Kalkulatoru. Povećanje po tom osnovu ne može biti veće od rasta cena na malo (verovatno manje od 3%).
  • Iznosi koji su dati za drugu, treću i četvrtu godinu primene novog modela su dati na osnovu pretpostavke da će predloženi model biti usvojen i da se neće menjati tokom prve četiri godine primene. Naravno, izmene uredbe kojom je uređen način obračuna su uvek moguće, a mogu biti i poželjne, naročito u slučaju određenih promena na tržištu.
  • Zonski koeficijenti su obračunati na osnovu nepotpunih podataka o broju zona za potrebe oporezivanja imovine po gradovima i opštinama, pa su po tom osnovu moguća određena odstupanja kod konačnog obračuna u odnosu na iznose koje daje Kalkulator, ali samo kod manjeg dela obveznika – onih koji obavljaju „zonski senzitivne“ delatnosti.

Moguća su i druga odstupanja budući da se radi o radnoj verziji Kalkulatora koji će biti unapređivan da bi davao što tačnije obračune i u tipičnim i u manje tipičnim slučajevima.

Pozivamo vas da komentare, predloge i primedbe na predloženi način obračuna poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce dostavite na ovoj Internet stranici: http://jpd.rs/ukljuci-se-u-dijalog.php.
Pre slanja komentara, možete se detaljnije obavestiti o tome kako izgleda formula za obračun obaveza u dokumentu Najčešća pitanja i odgovori.
Za detaljnija objašnjenja predloženog modela, predlažemo da konsultujete Nacrt uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.