• JPD

Predlozi za efikasniji sistem javnih nabavki

Redni broj: 4 | 02. jul 2021

Nepoznati rezultati izvršenja ugovora

Opis problema

Mi možemo na Portalu videti kojoj firmi je dodeljen ugovor, ali ne znamo da li je ta firma, koja je dobila tender, na kraju uradila svoj posao. Ovo je problem jer ne znamo da li je ta firma odgovorna zaista i sa druge strane da li naručilac zaista vrši kontrolu na izvršenjem ugovora ili ne.

Predlog rešenja

Bilo bi mnogo bolje kada bi i na Portalu moglo da se prati kako ide izvršenje ugovora i u tom smislu bi trebalo unaprediti Portal


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 3 | 02. jul 2021

Nemogućnost pretrage zelenih javnih nabavki

Opis problema

Odlično je što je napravljen novi Portal javnih nabavki, ali imam problem kada tražim zelene javne nabavke. Pošto nemam opciju da tražim na Portalu zelene javne nabavke onda moram da gledam svaku nabavku i da vidim u konkursnoj dokumentaciji da li je to zelena javna nabavka ili ne.

Predlog rešenja

Portal bi trebao da se unapredi tako da omogući pretraživanje da li je neka nabavka zelena ili ne


Prosečna ocena: 4.67 Broj ocena: 3

Redni broj: 2 | 02. jul 2021

Cena dominantan kriterijum za dodelu ugovora

Opis problema

Novi zakon je opet ostavio naručiocu da bira koji će kriterijum za dodelu ugovora da koristi, a znamo iz prakse da naručioci najviše koriste cenu kao kriterijum. To se najbolje pokazuje na primeru nabavki medicinskih rukavica koje su najjeftinije i koje su istovremeno znatno lošijeg kvaliteta tako da svaka treća rukavica ne puca. Toga ima i u građevinskom sektoru gde na primer gradi se put, a firma je izabrana po najnižoj ceni i put je toliko loše urađen da stalno mora da se popravlja.

Predlog rešenja

Bilo bi dobro kada bi zakonom bilo propisano da naručioci mogu samo u određenim slučajevima da koriste cenu, a svugde ostalo druge kriterijume osim cene.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 2

Redni broj: 1 | 02. jul 2021

Odsustvo spiska referenci

Opis problema

U Registru ponuđača se nalaze samo osnovni podaci o firmi, ali ne i reference. Reference su bitne jer to pokazuje koje sve poslove je firma radila, kao i da li je bila u uspešna u tim poslovima ili ne.

Predlog rešenja

Više bi imalo smisla da u Registru bude i javno dostupan spisak referenci odnosno spisak svih poslova koje su obavili u prethodnom period jer ovako ponuđači mogu da dostave reference za one poslove gde su bili najbolji.


Prosečna ocena: 4.5 Broj ocena: 2