• JPD

Primeri dobrih praksi u upravljanju otpadnim vodama

Regulativa Evropske unije obavezuje kompanije koje poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i sve kompaniije koje svoje otpadne vode ispuštaju u vodotok, jezero ili javnu kanalizaciju da svoje emisije usklade sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode do 2025.

Trenutno se u Srbiji prečišćava između 5% i 10% voda, dok se ukupno 400 miliona kubnih metara ispusti godišnje, od kojih, nakon domaćinstava kao najvećih zagađivača, najviše dolazi od industrije koja je, prema podacima Zavoda za statistiku, tokom 2019. ispustila 119 miliona kubika. Najveće zagađivače čine sektori prerađivačke industrije (47%), snabdevanja električnom energijom (42,3%) i rudarstva (10,7%).

Tokom kampanje „Mesec voda“ prikupljeni su primeri dobrih praksi domaćih kompanija koje su uspešno rešile problem otpadnih voda, a koji mogu poslužiti privrednicima kao uzor kako uskladiti poslovanje sa propisima i time doprineti smanjenju zagađenja životne sredine, kao i poboljšanju konkurentnosti Srbije u tržišnoj utakmici.

Pogledajte na koji način su kompanije Apatinska pivara, Carnex, Mlekoprodukt i Neoplanta odgovorno pristupile upravljanju otpadnim vodama.