• JPD

Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa

Pomoću ovog kalkulatora možete izračunati procenjeni mesečni iznos paušalnog poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce. Popunite donju formu sa svojim podacima, i kliknite na Izračunaj.

NALED ne preuzima odgovornost za moguće javljanje razlike razliku između vrednosti do kojih se dođe putem Kalkulatora i konačno utvrđenih vrednosti, niti za posledice mogućeg javljanja te razlike. Pročitajte OVDE više o razlozima za moguća odstupanja.

Iznos poreza i doprinosa je iznos koji poreski obveznik - paušalac mesečno plaća.

--- RSD
--- RSD
--- RSD
--- RSD

Poresku osnovicu za obračun poreza i doprinosa čini paušalno utvrđen prihod preduzetnika paušalaca od samostalne delatnosti.

--- RSD
--- RSD
--- RSD
--- RSD

Kalkulator pruža okviran i nezvaničan obračun iznosa poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce do kojih se dolazi primenom formule utvrđene Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Formula je usaglašena u okviru Radne grupe za unapređenje paušalnog oporezivanja kojom je rukovodilo Ministarstvo finansija uz aktivno učešće Poreske uprave, NALED-a i većeg broja drugih državnih organa i predstavnika privrede.

Kalkulator™ je realizovan u sklopu projekta jačanja javno-privatnog dijaloga koji je podržan od strane USAID-a i koji sprovodi NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike. Želja nam je da Kalkulator pomogne u donošenju odluke svim onim sugrađanima koji razmišljaju da pokrenu svoju preduzetničku delatnost, ali se nisu na to ranije odlučili zbog neizvesnosti oko nivoa poreza i doprinosa koji bi im bio utvrđen.

Stvarni iznosi poreza i doprinosa mogu odstupati od onih koje daje Kalkulator. Na ovoj internet strani Poreske uprave možete pristupiti zvaničnom Kalkulatoru paušalnog poreza i doprinosa.

O Kalkulatoru paušalnog poreza i doprinosa

Kalkulator™ ima određena ograničenja zbog kojih se obračuni koje daje moraju uzeti samo kao informativni i okvirni, a nikako kao konačni:

  • Formula polazi od tipičnih slučajeva paušalnih obveznika. Kod pojedinih, manje tipičnih obveznika, iznosi obaveza mogu biti drugačiji nego što to Kalkulator™ pokazuje. Tako će paušalci koji su tokom obavljanja paušalne delatnosti u radnom odnosu kod poslodavca, odnosno imaju status penzionera, plaćati, po pravilu, manji iznos doprinosa nego što plaćaju ostali preduzetnici paušalci. Takođe, preduzetnici koji imaju određena lična stanja koja ih kvalifikuju za umanjenje obaveze će plaćati manje iznose nego što to Kalkulator™ pokazuje (npr. obveznici koji imaju status osobe sa invaliditetom, lica kod kojih se javilo odsustvo preduzetnika duže od 90 dana zbog porodiljskog odsustva, obveznici koji obavljaju stare zanate).

  • Obračuni za 2021, 2022. i 2023. godinu su manje precizni od obračuna za tekuću, 2020. godinu. Naime, pri obračunu osnovica za 2020. godinu korišćeni su poslednji zvanično objavljeni podaci o prosečnim zaradama, broju stanovnika i broju zaposlenih, po opštinama i za celu Republiku, dostupni u decembru 2020. godine. Procenjeni iznosi osnovica, odnosno poreza i doprinosa koji su dati za drugu, treću i četvrtu godinu primene novog modela polaze od istih tih parametara, iako je izvesno da će do nekih pomeranja doći i da će ti promenjeni iznosi ući u obračun obaveza za 2021. i naredne godine.

  • Naravno, izmene uredbe kojom je uređen način obračuna su uvek moguće, a mogu biti i poželjne, naročito u slučaju određenih promena na tržištu koje bi trebalo da budu reflektovane prilagođavanjem koeficijenata delatnosti; pored toga, stope poreza i doprinosa se relativno često menjaju, što sve mogu biti uzroci odstupanja konačno utvrđenih iznosa poreza i doprinosa u odnosu na procene koje daje Kalkulator.

Moguća su i druga odstupanja, budući da se radi o radnoj verziji Kalkulatora koji će biti unapređivan da bi davao što tačnije obračune i u tipičnim i u manje tipičnim slučajevima.

Pozivamo vas da komentare, predloge i primedbe na predloženi način obračuna poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce dostavite na ovoj Internet stranici:  http://jpd.rs/ukljuci-se-u-dijalog.php .

Pre slanja komentara, možete se detaljnije obavestiti o najčešćim nedoumicama vezanim za primenu reformisanog modela oporezivanja paušala u dokumentu Paušalno oporezivanje: Najčešća pitanja i odgovori.

Za detaljnija objašnjenja ovog modela, predlažemo da konsultujete Uredbu o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Korisna dokumenta