• JPD

Jun je „Mesec parafiskala“ – oslobodimo se suvišnih dažbina

Redni broj: 3 | 10. jun 2021

Taksa javnog beležnika za overu kupoprodajnog ugovora za stan

Opis problema

Prilikom kupovine stana neophodan dokument je i kupoprodajni ugovor koji je overen kod notara. Overa kupoprodajnog ugovora zavisi od vrednosti nekretnine iako notar radi isti posao bez obzira na to da li je vrednost nekretnine 50.000 evra ili 100.000 evra. Zbog čega kupci skupljih nekretnina moraju platiti višu taksu?

Predlog rešenja

Potrebno je odrediti taksu za overu kupoprodajnog ugovora na osnovu realnih troškova vremena koje notar ulaže a koje ne zavisi od vrednosti kuće (imajući u vidu da notar nije taj koji procenjuje tržišnu vrednost kuće već samo overava "papir").


Prosečna ocena: / Broj ocena: 0

Redni broj: 2 | 08. jun 2021

Taksa za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Opis problema

Dana 11. januara 1921. u Opštini Smederevo vadio sam izvod iz MKR za svog unuka koji ima 11 godina, učenik je osnovne škole i treba da ide na takmičenje u streljaštvu. Da bih dobio izvod morao sam da popunim obrazac sa svim podacima, kao da ja izdajem izvod a ne Opština. 

Iako je reč o detetu, osnovcu, šesti razred, iako je to za sportsko takmičenje, naplaćena mi je taksa! Bio sam uveren da se za ovakve slučajeve taksa ne plaća. Samu taksu nisam mogao da platim na licu mesta karticom kako piše na objavi zalepljenoj na šalteru. Službenica mi je rekla da taj sistem ne radi. Morao sam da odem u grad, da uplatim i da se vratim po izvod.

To je, naravno, podrazumevalo čekanje u redu za plaćanje (dva puta – jednom da dobijem uplatnicu, udaljim se popunim je, a drugi put da uplatim!), a u opštini takođe dva puta! Čak i bez korone, takav tretman nema smisla a tek u vreme korone... Očigledno, sama kupovina računara i umrežavanje ništa ne znače ako građani od toga nemaju nikakvu korist!

Predlog rešenja

/


Prosečna ocena: / Broj ocena: 0

Redni broj: 1 | 08. jun 2021

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Opis problema

Dana 12.12.2020 god. su mi dostavljena 2 Rešenja u utvrđivanju iznosa za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2019 i 2020 godinu. U Obrazloženju se poziva na Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja koji nastaje obavljanjem aktivnosti. Moja poslovna delatnost spada u grupu Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti.

U samoj uredbi u članu 1. u koji govori uopšteno o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i u članu 2. koji prema Zakonu o računovodstvu deli pravna lica i preduzetnike na velika, srednja i mala  koji imaju uticaj na životnu sredinu prema veličini, ne postoje kriterijumi šta to utiče na žagađivanje životne sredine.

Uredba ne određuje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu ili njeno zagađivanje. Ona samo određuje šifre delatnosti koje imaju veliku uticaj na životnu sredinu ne govoreći ni o pozitivnim ni o negativnim uticajima na životnu sredinu.

Kako ja kao preduzetnik radim stručne uslužne poslove prema klijentima koji imaju druge oblike poslovanja u samoj Uredbi ne vidim kakav je moj negativan uticaj na životnu sredinu i čime ja to negativno utičem na rušenje životne sredine. Radim u seoskom području, na privatnoj imovini gde mi je sedište radnje, selo Degurić pored Valjeva, radni prostor se nalazi u seoskoj sredini koji ima voća i livade koje ja sadim i negujem pa svojom delatnošći ne mogu negativno da utičem na životnu sredinu. Ovako posmatrno je unapređujem jer ne koristim neke negativne resurse ili je unapređujem negujuži drveće, mada to nema nikakve veze sa mojom poslovnom aktivnošču.

Predlog rešenja

Svoje radne uslove sam namerno naveo jer moja uslužna delatnost nema nikakve negativne uticaje na životnu sredinu pa tražim da:

  • Svojom Uredbom Republika Srbija utvrdi šta to moja radnja negativno utiče na životnu sredinu
  • Šta bih ja svojim radom mogao da utičem da životna sredina bude bolja
  • Da se ne brkaju kriterijumi koji važe u računovodstvu sa zaštitom životne sredine

Lično se slažem da zagađivači plaćaju za zaštitu životne sredine s tim što Republika Srbija mora da preduzme konkretne mere protiv zagađenja vazduha, vode i zemljišta a ne samo da naplaćuje namete koni nemaju veze sa realnošću i koji se smatra čistim nametom. Preduzetnici poput mene treba da budu oslobođeni plaćanja ovog nameta jer nema nikakvu osnovu u realnom zagađivanju životne sredine.


Prosečna ocena: 5 Broj ocena: 1