• JPD

O projektu

Projekat Javno-privatni dijalog za razvoj je realizovan tokom četiri godine, od 2017. do 2021, kao inicijativa za izgradnju delotvorne i održive saradnje i komunikacije između države, privrede i civilnog sektora. Projekat je sproveo NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ključni cilj projekta bilo je jačanje svesti o neophodnosti javno-privatnog dijaloga i unapređenje svih oblika dijaloga i aktivne saradnje između javnih institucija, privrede i organizacija civilnog društva, uz podizanje kapaciteta i razvoj veština javnog i privatnog sektora za bolje međusobno razumevanje i komunikaciju, sa krajnjim ciljem unapređenja poslovnog okruženja u Srbiji.

U okviru projekta izabrano je šest inicijativa koje su nominovali udruženja i organizacije civilnog društva, i kojima je pružena podrška za njihovo zagovaranje i realizaciju kroz jačanje veština i kapaciteta, praktična iskustva i uspostavljanje partnerstva sa predstavnicima javnog sektora (ministarstva i ostale institucije Vlade, kao i lokalne samouprave) i drugim organizacijama sa kojima zajedno rade na reformi uslova za poslovanje.

Kroz projekat su pokrenute inicijative značajne za više od 110,000 preduzetnika paušalaca, 20,000 pčelara, 6,700 proizvođača organske hrane, više od 12,000 firmi registrovanih kao ponuđači u javnim nabavkama, blizu 85,000 nastavnika u osnovni i srednjim školama, i 4,700 inspektora – a samim tim i prakitčno za sve građane Srbije koji na neki način koriste njihove usluge.

Ključni ostvareni rezultati:

  • Izgrađeni kapaciteti za javno-privatni dijalog među predstavnicima državnih institucija i izabranih udruženjima ili organizacijama civilnog društva
  • Pružena podrška u zagovaranju i implementaciji šest ključnih reformi za poboljšanje privrednog ambijenta.
  • Uspostavljeno šest tematskih radnih grupa kroz koje su javni, privatni i civilni sektor radili na izabranim temama: 1) unapređenje organske proizvodnje, 2) zaštita pčela od trovanja, 3) reforma paušalnog oporezivanja, 4) system javnih nabavki, 5) upravljanje otpadnim vodama i 6) obrazovanje za 4.0 revoluciju
  • Organizovano više od 20 različitih obuka za preko 600 predstavnika javnog i privatnog sektora, 5 studijskih poseta, 4 specijalizovana vebinara za više od 700 učesnika, brojni okrugli stolovi i sastanci
  • Realizovane četiri godišnje ankete o javno-privatnom dijalogu i šest komunikacijskih kampanja za jačanje svesti o izdvojenim temama.
  • Krerian prvi vodič i online trening program kao model i alat za javno-privatni dijalog, kao i Deklaracija o podršci javno-privatnom dijalogu koju su potpisali ključni predstavnici institucija, privrede i udruženja
  • Uspostavljena Laboratorija dijaloga (PPD Hub) kao centralno mesto za javno-privatni dijalog