• JPD

Šta je javno-privatni dijalog

Javno-privatni dijalog (JPD) je proces koji podrazumeva komunikaciju između građana, privrede i organizacija civilnog društva s jedne strane, i države, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ostalih institucija s druge, u vezi sa poslovima od javnog interesa, a pre svega u vezi sa sadržinom propisa i načinom njihove primene.

JPD ima mnogo različitih oblika: javne rasprave o predlozima propisa, javna slušanja u Skupštini, učešće predstavnika građana i privrede u radu javnih organa i tela, obaveštavanje javnosti o reformama, dostavljanje komentara, primedaba i mišljenja državnim organima, istraživanja stavova građana i privrede o javnim politikama i primeni propisa, razmena mišljenja na okruglim stolovima i konferencijama i dr.

Javno-privatni dijalog predstavlja istinski partnerski odnos privatnog, civilnog i javnog sektora, čija je suština u dvosmernoj komunikaciji.

Značaj JPD-a za ekonomski razvoj

Iskustva i znanja privatnog sektora u vezi sa primenom propisa u Srbiji, dobrim praksama i zakonskim rešenjima koja postoje u razvijenijim zemljama, mogu da budu od velike pomoći javnoj upravi prilikom osmišljavanja reformi za unapređenje investicione klime. Rano uključivanje privrede i privrednih udruženja u proces izrade zakona osigurava njihovu kasniju primenljivost u praksi. Pored toga što jača poverenje između državnih institucija i privrede, javno-privatni dijalog doprinosi legitimitetu, transparentnosti i predvidivosti procesa donošenja zakonodavnih odluka.

JPD