• ЈПД

#104: Веб сајт креиран за учење на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Зорица Вујичић
 • Назив школе:
  Милунка Савић, Витановац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Краљево
 • Предмет:
  Математика, Српски језик и књижевност, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура
 • Одељење:
  Разред:2; одељење:1
 • Број ђака:
  9
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

За конкурс Магија у рукама наставника.pptx

Корисни линкови

Сајт: https://zoricakv7.wixsite.com/sp7nkt
Страница Моја учионица: https://zoricakv7.wixsite.com/sp7nkt/moja-ucionica
Видео презентација Biteable https://biteable.com/watch/6-7-2489311
Интерактивне вежбе Wordwall https://wordwall.net/play/1760/182/830
Видео лекције YouTube https://youtu


Циљ и исходи наставе

Развијање функционалних знања ученика кроз реализацију планираних наставних садржаја према програму наставе и учења за други разред. Настава се одвија на даљину.


Детаљан опис

Током ванредног стања почев од 7.3. 2020. настава се одвија на даљину. Наставу за своје ученике реализујем путем веб сајта https://zoricakv7.wixsite.com/sp7nkt.
Сајт је настао априла 2018. године. До сада сам га користила у настави и у процесу самовредновања рада школе. За учење на даљину користим страницу Моја учионица https://zoricakv7.wixsite.com/sp7nkt/moja-ucionica.
Као додатно средство за комуникацију са ученицима користим вибер групу.
Кључне активности: планирам наставу, припремам материјале, садржаје за учење, прослеђујем ученицима, дајем упутства за коришћење електронских уџбеника, прегледам радове, дајем ученицима повратну информацију, пратим напредовање ученика. У припремању материјала користим различите дигиталне алате: интерактивне вежбе, онлајн зид, гугл тестове, видео лекције (YouTube), презентације, видео презентације (Biteable).
Праћење напредовања: Водим евиденцију о постигнућу и ангажовању ученика на основу продуката њиховог рада (резултати на тестовима, резултати на интерактивним вежбама, зписи на онлајн зиду, изложбе на онлајн зиду, фотографије).
Начин остваривања настве: На сајту претходног дана постављам садржаје, материјале, обавештења за наредни дан. Ученици уче користећи постављене материјале и према захтеву прослеђују продукте свога рада.
Настава путем сајта се одвија веома успешно. Остварен је континуитет, реализују се предвиђени наставни садржаји и планирани исходи.


Платформе и опрема

Веб сајт https://zoricakv7.wixsite.com/sp7nkt
Страница Моја учионица: https://zoricakv7.wixsite.com/sp7nkt/moja-ucionica


Дигитални алати

На сајту сам користила дигиталне алате: интерактивне модуле (вежбе) LearningApps, презентације, видео презентација Biteable, интерактивне вежбе Wordwall, оnline зид Linoit, Google тестове, Google упитнике, видео лекције YouTube.
Дигитални алати доприносе да настава буде очигледна и занимљива, остварује се интеракција са ученицима, а ученици су у процесу учења активни.


Литература

Марјановић, М.(1998): Методика наставе математике. Београд: Учитељски
Факултет.
Вучковић, М.(1988). Методика наставе српског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Вилотијевић, М. и Вилотијевић, Н. (2008): Иновације у настави. Врање: Учитељски факултет.
Уџбеници за 2. разред Клет


Самопроцена часа

Самопроцену наставе сам урадила: на основу степена успешности у реализацији паланираног (бележим у недељном оперативном плану настaвника); на основу степена сарадње са ученицима, њихове активности и продуката њиховог рада, на оснoву постигнућа ученика на проверама и интерактивним вежбама; на оснoву обрасца за посматрање и вредновање рада наставника;


Оцена ученика

Ученици су наставу оценили путем Google упитника: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBNL3VOmG6QPCWvpdfEFJ564BRK9MKcqepxqv6hmqpvtr7nw/viewform. Такође су имали прилике да оставе своје коментаре, утиске на онлајн зидовима.
Поред ученика анкетирани су и родитељи путем Google упитника:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWXlPkou-984-r8oxbNXyDoUgyi53g8MImKoAASm5QqWsmLA/viewform


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: Унапређење ИКТ знања наставика, прослеђивање материјала већем броју ученика, бржа обрада података ( гугл тестови, интерактивне вежбе).
Недостаци: Припремање материјала изискује доста времена. Необјективно оцењивање ученика због немогућности обезбеђивања контролисаних услова.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: Раде својим темпом. Унапређују своје ИКТ вештине.
Недостаци: Превише се ослањају на помоћ укућана.